กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-8 เม.ย. 2565 รวม 80 อัตรา,

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-8 เม.ย. 2565 รวม 80 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16614/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์,เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ,นักรังสีการแพทย์,นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-23,780
อัตราว่าง: 80
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,นครปฐม,ปทุมธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

ด้วยกรมการแพทย์ จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง ต่าง ๆ ชองกรมการแพทย์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และหนังลือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที, ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายแพทย์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000-23780 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15800-19250 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 50 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายแพทย์

ได้รับปริญญาในสาชาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไมตากว่านี้ และได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา และได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาจักษุวิทยา


เภสัชกร

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่งหรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม


พยาบาลวิชาชีพ


นักรังสีการแพทย์

ได้รับปริญญาตรืหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาชารังสีเทคนิค


นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรืหรือคุณวุฒอย่างอื่นที,เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์


นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนิยบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากประกาศบียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายทีศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิค เภสัชกรรม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายแพทย์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรักษาดวงตา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในต้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค ฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และสามารถป้องกันตนเองหรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวช้องให้พ้นจากโรคภัยไซ้เจ็บ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขเบื้องต้น เพื่อประกอบการ พัฒนาแนวทางการตรวจ ชันสูตร วินิจฉัย บำบัดรักษา ฟืนฟูสมรรถภาพ ส่งเสริม ควบคุม ป้องกัน เพื่อให้ได้ องค์ความรู้ทางวิชาการแพทย์และสาธารณสุข ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ
(๓) รวบรวมข้อมูลและศึกษาสภาวะสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ที,รับผิดชอบ และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานตรวจ วินิจฉัย รักษา ควบคุม ป้องกัน เฝัาระวัง รักษาโรค และฟืนฟู ส่งเสริมสุขภาพ ทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่
(๔) ตรวจชันสูตรทางนิติเวชศาสตร์และเหตุตายทางนิติเวชศาสตร์ ให้เป็นไปตาม มาตรฐานทางนิติเวชศาสตร์ เพื่อให้ทราบสาเหตุชองการเลียชีวิต
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเช้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานการแพทย์การควบคุมป้องกันโรค การพื่นฟูสภาพและการส่งเสริมสุขภาพ ที่ตนมีความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้น แก่ผู้ป่วยและญาติ หน่วยงาน ราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที1สนใจ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์และ สามารถนำไปปฏิบัติให้มีสุขภาพที่ดี
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข แกบุคลากร สาธารณสุขนักศึกษาและประชาชน เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพ


เภสัชกร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที,ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นทีได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) บริการทางเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุขเบื้องต้นเพื่อบรรลุผลการรักษา ป้องกันควบคุมโรค และประชาขนเกิดความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
(๒) คุ้มครองผู้บริโภคตรวจวิเคราะห์ประกันคุณภาพทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นต้าน ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ และบริการสุขภาพเพื่อให้ประขาชนได้รับบริการได้มาตรฐานเป็นธรรมและความ ปลอดภัย
(๓) ศึกษาด้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยกำหนดแนวทาง ติดตามประเมินผลทางวิชาการเบื้องต้น เพื่อพัฒนางานเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุช การคุ้มครองผู้บริโภค
(๔) จัดทำพัฒนามาตรฐาน แนวทางคู่มือเบื้องต้นทางเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุช การคุ้มครองผุบริโภคสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกเพื่อเพื่ม ประสิทธิภาพของงาน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที,รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๑) ให้คำแนะนำตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุขการคุ้มครอง ผู้บริโภคในระดับเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยญาติ หน่วยงานราชการ เอกชนหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ผู้สนใจได้ทราบ ข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลให้บริการข้อมูลเบื้องต้นทางเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุข การคุ้มครอง ผู้บริโภคเพื่อให้สอดคล้องสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ
(๓) สอนนิเทศ ฝ็กอบรม ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางเภสัชกรรมเภสัชสาธารณสุขการ คุ้มครองผู้บริโภคแก,นักศึกษาบุคลากรสาธารณสุขเพื่อให้มีความรู้ความเช้าใจสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้อง


พยาบาลวิชาชีพ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใซัความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติการพยาบาลขี้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาล แก่ผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
(๒) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้ การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
(๓) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแล ผู้ป่วย ให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
(๔) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟืนฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้าน สุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที,รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษาเบื้องต้นแก่ผู้ใข้บริการและครอบครัว ขุมขน เกี่ยวกับการ ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟืนฟูสภาพ เพื่อให้ประชาขนสามารถดูแลตนเองได้
(๒) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบืองต้นเกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที,เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของ หน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักรังสีการแพทย์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพรังสีการแพทย์ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานด้านรังสีการแพทย์ขั้นพื้นฐานในการตรวจวินิจฉัยหรือการรักษาทางรังสีวิทยา และตรวจสอบคุณภาพของงานตามมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิคเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการตรวจรักษาที่ถูกต้อง เหมาะสม
(๒) ช่วยปฏิบัติงานจัดระบบบริหารงานด้านเทคนิคและเครื่องมือด้านใดด้านหนึ่ง ทางรังสีวินิจฉัยรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์ตามบทบาทรังสีเทคนิคเพื่อพัฒนางานด้านรังสีการแพทย์
และสาธารณสุข
(๓) ช่วยปฏิบัติงานปรับปรุงและพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและการรักษาทางด้านใด ด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัยรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนางานด้าน รังสีการแพทย์ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับผู้รับบริการ
(๔) ดำเนินการด้านเทคนิคในการป้องกันอันตรายจากรังสีและการกำจัดกากกัมมันตรังสี เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยจากรังสี
(๕) ร่วมศึกษาวิเคราะห์ดำเนินการจัดทำอุปกรณ์ร่วมประกอบการถ่ายภาพและฉายรังสี ในงานด้านใดด้านหนึ่งทางรังสีวินิจฉัยรังสีรักษา และเวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน พัฒนางานด้านรังสีการแพทย์และสาธารณสุข
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธื้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที,เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้ข้อมูลเชิงวิชาการเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย และผู้สนใจตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้และการป้องกันอันตรายจากรังสีเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวผู้ป่วยเองและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
(๒) จัดเก็บข้อมูลและให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยที,เข้ารับการบริการทางรังสี การแพทย์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วย
(๓) ส่งเสริมหรือประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางรังสีการแพทย์นำมาตรฐานวิชาชีพรังสีเทคนิค ไปใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางรังสีการแพทย์อย่างถูกต้องเหมาะสม และเกิดความปลอดภัย สูงสุดต่อชีวิตของผู้รับบริการ


นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์ ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ มอบหมาย
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานตามขั้นตอน มาตรฐาน กฎเกณฑ์ด้านกายอุปกรณ์เพื่อให้ผู้ปวยสามารถ ช่วยเหลือตนเอง และมีความเป็นอยู่ในสังคมด้วยตนเองได้อย่างปกติสุข
(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการด้านกายอุปกรณ์ที่ไม,ซับช้อน เพื่อประกอบการวางแผนหรือ จัดทำรายงานทางวิชาการ
(๓) ติดตามประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยทางด้านกายอุปกรณ์ เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจขอ้มูลและประเมินผลด้านกายอุปกรณ์ที่ไมซับซ้อน เพื่อใช้เป็น ข้อมูลในการวางแผนพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธี้ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมถุทธตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แกบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้บริการด้านกายอุปกรณ์ทีไม,ยุ่งยาก ซับชอ่น และแนะนำความรู้ด้านกายอุปกรณ์แก1 ผู้พิการ ผู้ป่วยประชาชนบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านกายอุปกรณ์
(๒) จัดเก็บข้อมูลด้านกายอุปกรณ์และให้บริการข้อมูลเบื้องต้นแกบุคลากร หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย ด้นคว้า และนำไปใข้ประโยชน์ได้อย่าง รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
(๓) ส่งเสริม หรือประชาสัมพันธ์งานด้านกายอุปกรณ์ให้ทั่วถึง เพื่อให้ผู้พิการเข้าถึงบริการ อย่างมีคคุณภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ ภายใต้การกำกับแนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับ มอบหมาย
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการขํ่นพึ่นฐาน ควบคุมระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำและ ทันเวลา
(๒) รวบรวมข้อมูลทางวิชาการเบืองต้นด้านเทคนิคการแพทย์ทีไมยุ่งยากซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
(๓) ติดตามประเมินผล สรุปการศึกษา วิเคราะห์และวิจัยด้านเทคนิคการแพทย์เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ของผนงานโครงการที่รับผิดขอบ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับช้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการวางแผนพัฒนางานด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานทีรับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมถุทธิ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางห้องปฏิบัติการให้แก่ผู้ใช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ
(๒) สอน แนะนำ การปฏิบัติงาน แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและนักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการและแก่ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ


นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ ทำงาน ปฏิบัติงานทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ตรวจประเมินระบบหัวใจ ปอด และหลอดเลือดที่มีและไม,มีการสอดใส่วัตถุใด ๆ เช้าไปใน ร่างกาย และงานที่เกี่ยวช้องกับการผ่าตัด ผู้ป่วยหนักและผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวช้อง กับการประกอบโรคศิลปะทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกภายใต้คำสั่งและ/หรือการดูแลของ ผู้ประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ควบคุมการปฏิบัติงานและบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยี หัวใจและ ทรวงอก เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยหรือรักษาที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันเวลา
(๒) รวบรวมชัอมูลทางวิชาการเบื้องต้นทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกที่ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน เพื่อประกอบการวางแผนการจัดทำรายงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนางานด้านเทคโนโลยีหัวใจ และ
ทรวงอก
(๓) ติดตาม ประเมินผล สรุปผลการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้าน เทคโนโลยีหัวใจ และทรวงอก เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการที่รับผิดขอบ
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ซับซ้อน เพื่อใช้เป็นข้อมูล ในการวางแผนพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกและสาธารณสุข
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงานเพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธตามทีกำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้าง ความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานการตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกให้แก่ผู้!1ช้บริการ ผู้ป่วย ญาติ ประชาขนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจในการตรวจทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
(๒) สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอกให้แก่บุคคล ภายใน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และแก่ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ เพื่อให้!ด้ทราบ ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
๔. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรม ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการในงานเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภคชั้นพึ่นฐาน แก่ผู้Iช้บริการภายใต้การควบคุมกำกับของเภสัชกร เพื่อการบริการอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน
(๒) ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตาม มาตรฐาน
(๓) บันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทางเภสัชกรรม เภสัชสาธารณสุข การคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง นำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ข้อมูลและให้บริการทางวิชาการในเรื่องที,ไม่ซับซ้อน เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจชองผู้ใช้บริการ
(๒) ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 8 เม.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการแพทย์

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments