กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16479/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการกองทุน,นักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานกองทุน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งนักจัดการกองทุน นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานกองทุน

ด้วยกรมการขนล่งทางบกประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนของกองทุน เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ในตำแหน่งนักจัดการกองทุน นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานกองทุน โดยอิงระบบการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการโดยอนุโลมฉะนั้นอาศัยอำนาจตามประกาศกรมการขนล่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แกั!ขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนั้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการกองทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานกองทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการกองทุน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติคาสตร์ สาขาวิชา รัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขา วิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี หรือการเงิน หรือการเงินการธนาคาร)


เจ้าพนักงานกองทุน

ได้รับคุณวุฒิประกาศนึยบัตรวิชาชีพซ้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการกองทุน

(๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป เช่น งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานจัดทำงบประมาณ งานพัสด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง จัดทำรายงานเร่งรัดและติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
(๒) ดำเนินการศึกษา พัฒนา กำหนดแนวทาง วิธีการในการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ จัดทำแผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสำหรับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การบริหารจัดการการประมูลหมายเลข ทะเบียนรถในส่วนกลาง
(๓) ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลปัจจัยภายในและภายนอกเกี่ยวกับกองทุน เพื่อดำเนินการจัดทำนโยบาย และแผนปฏิบัติการระยะยาวและระยะสั้นของกองทุน
(๔) ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีทางต้านการบริหารจัดการโครงการ ด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อจัดทำแนวทางในการพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ชองหน่วยงานที่ขอรับจัดสรรเงินกองทุนให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการ ของกองทุน
(๕) ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ทางด้านการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจาก การประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อจัดทำแนวทาง ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการจัดสรรเงินกองทุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
(๖) ตำเนินการศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการตัวชี้วิดตามบันทึกข้อตกลง การประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเรียน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประมูลหมายเลข ทะเบียนรถ และการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรค และจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนและผู้บริหาร
(๗) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไป ตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด


นักวิชาการเงินและบัญชี

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงินของกองทุน การเบิก – จ่ายเงิน การวางแผน และบริหารงบประมาณชองกองทุน การตรวจสอบวิเคราะห์รายงานทางบัญชี การดำเนินงานด้านการเงิน และบัญชีผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
(๒) จัดเตรียมรายงานทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน และกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการขนส่งทางบก เพื่อตรวจสอบ
(๓) ให้คำแนะนำและตอบข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและบัญชีกองทุนในส่วนภูมิภาค
(๔) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลส้มฤทธิ้ที่กำหนด

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


เจ้าพนักงานกองทุน

(๑) ดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานจัดทำงบประมาณ งานพัสดุ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานเร่งรัดและ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ
(๒) อำนวยการและดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของคณะกรรมการกองทุน คณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่คณะกรรมการกองทุนแต่งตั้ง
(๓) ดำเนินการเกี่ยวกับทางด้านการช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใข้ถนน
(๔) ดำเนินการตัวชี้วัดตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานของทุนหมุนเวิยน ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทุน
(๕) ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย และผลส้มฤทธื้ที่กำหนด

วิชาที่สอบ

นักจัดการกองทุน

การประเมินครั้งหี่ ๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) (๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแกั1ขปัญหาเซิงปริมาณ และจ้อมูลต่างๆ (๒) ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ จ้อความ หรือรูปภาพ การหาจ้อยุติ หรือจ้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากจ้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข,) (๑) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก กฎหมายเกี่ยวกับการจราจรทางบก และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวจ้องกับการขนส่งทางบก (๒) ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใจ้ถนน (๓) ความรู้เกี่ยวกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (๔) การบริหารจัดการและการบริหารแผนงาน/โครงการ (๕) พระราขบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑) บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแกไขปัญหาเฉพาะหน้า


นักวิชาการเงินและบัญชี

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก!ขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่าง ๆ
(๒) ความสามารถด้านเหตุผล หดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุดิ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (๑) งบการเงินและการบันทึกรายการทางบัญซี (๒) ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แกั!ขเพิ่มเดิม (๓) ความรู้เกี่ยวกับทุนหมุนเวียนและการบริหารทุนหมุนเวียน (๔) ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใข้ถนน (๕) ความรู้เกี่ยวกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ (๖) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานของส่วนราขการ พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว๙๖ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๓
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะลมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑) บุคลิกภาพ พ่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแกไขปัญหาเฉพาะหนัา


เจ้าพนักงานกองทุน

ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (๑) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (๒) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ งานธุรการ และระเบียบสำนักนายกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกัโขเพิ่มเดิม (๓) ประกาศกรมการขนล่งทางบกที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประขาขน (๔) ความรู้เกี่ยวกับการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑) บุคลิกภาพ ห่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments