กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 มี.ค. 2565

กรมควบคุมมลพิษ  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-21 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมควบคุมมลพิษ

ลิงค์: https://ehenx.com/16477/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติงานด้านธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 12,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมควบคุมมลพิษ)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ตั้งแต่บัดนี้ – 21 มีนาคม 2565
ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ปฏิบัติงานด้านธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 12285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปฏิบัติงานด้านธุรการ

1.    มีสัญชาติไทย
2.    สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สายพาณิชยการทุกสาขา
3.    อายุไม่ตํ่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
4.    มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5.    สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6.    ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท้ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
7.    ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
8.    ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความรับผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือทำความผิดลหุโทษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านธุรการ

1.    ลงทะเบียนส่งหนังสือออกภายใน – ภายนอก หน่วยงาน
2.    ออกเลขหนังสือภายใน – ภายนอก หน่วยงาน
3.    คัดแยกจดหมายภายนอก (ราชการ)
4.    ออกเลขหนังสือภายในหน่วยงาน (ไปรษณีย์แบบ EMS ลงทะเบียน แบบตอบรับ และโทรศัพท์)
5.    สรุปการขออนุมัติล่งเอกสารทางไปรษณีย์แบบ EMS ลงทะเบียน และแบบตอบรับรายเดือน
6.    ติดต่อประสานงานภายใน – ภายนอก หน่วยงาน
7.    สำเนาเอกสารที่ติดต่อราชการภายใน – ภายนอก หน่วยงาน
8.    สแกนหนังสือภายในหน่วยงานเข้าระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
9.    แจ้งเวียนหนังสือภายใน – ภายนอก หน่วยงาน
10.    สำเนาแบบฟอร์มต่าง ๆ ของราชการ เช่น ใบลาต่าง ๆใบเบิกค่าศึกษาบุตรใบเบิกค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
11.    จัดทำรายงานการประชุมของฝ่ายบริหารทั่วไป/กจส.

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมควบคุมมลพิษ  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครได้ที่ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ชั้น 11 หรือจัดส่งเอกสารเป็นสำเนาทาง อีเมล pupae.kanol

กรมควบคุมมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 21 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022982395

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมควบคุมมลพิษ

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments