กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 16 มี.ค. -22 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16480/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 มี.ค. – 22 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปัตตานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

ด้วยจังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คำสั่งกรมธนารักษ์ ที่ ๕๗๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนอธิบดี กรมธนารักษ์ และคำสั่งจังหวัดปัตตานี ที่ ๔๙๓๔๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง การมอบอำนาจ ของผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหนัาส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน ผนวก ง ข้อ ๑๙ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 11,500-13,285 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างสำรวจ

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างสำรวจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดำเนินการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่
ประกอบการพิจารณา เช่น การโอนสิทธิการเช่าที่ดินราชพัสดุ, การขอเช่าที่ดินราชพัสดุ, การขอลืบสิทธิการเช่า แทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม การรังวัดสอบเขตที่ดินราชพัสดุ การจำลองแผนที่ประกอบการดำเนินการเกี่ยวกับ ที่ดินราชพัสดุ การรังวัดปักหลักเขตที่ดินราชพัสดุ การดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนที่ราชพัสดุและทะเบียน อาคารราชพัสดุ และช่วยปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

ภาคทฤษฎี ความรู้ความสามารถทั่วไป (๔๐ คะแนน) –    ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของ กรมธนารักษ์ –    ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเดิม –    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ –    ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๓ ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (๖๐ คะแนน) –    ความรู้เกี่ยวกับงานสำรวจและรังวัด –    ความรู้เกี่ยวกับการคำนวณแผนที่และการเขียนแผนที่ เป็นการคำนวนพื้นที่จากค่าพิกัด โดยพิกัดฉากหลักการ เขียนแผนที่ภูมิประเทศจากข้อมูลสำรวจ ภาคปฏิบัติ –    การใช้เครื่องมืออุปกรณ์การสำรวจรังวัดและการดูแล บำรุงรักษา
–    ความรู้ พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงานและสัมภาษณ์เพื่อประเมินความ เหมาะสม –    ความสามารถ พิจารณาความสามารถที่จะทำงานใน หน้าที่ หรือรับการอบรมเพื่อปฏิบัติงานในหน้าที่ ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ เชาว์ปัญญา ความคล่องแคล,วว่องไวในการ ตอบปัญหา แก้ปัญหาและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี https://pattani.treasury.go.th และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ แบบด่วนพิเศษพร้อมมีใบตอบรับ ของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ (ถือวันที่ประทับตราในการส่ง) จ่าหน้าซองถึง 

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี เลขที่ ๓ ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี94000 ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2565 – 22 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.073349203

วงเล็บมุมซอง “สมัครลูกจ้างชั่วคราว” ทั้งนี้ บัตรประจำตัวสอบจะมอบให้ ผู้สมัครในวันที่เข้าสอบ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมธนารักษ์

แผนที่ file 1 | ใบรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments