กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 มี.ค. 2565

กรมธนารักษ์  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-18 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16481/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครสวรรค์ (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยจังหวัดนครสวรรค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินคำใช้จำยในการบริหารงานทีราชพัสดุ (๑๐%) โดยปฏิบัติราชการประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นทีนครสวรรค์ จึงขอประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา กำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุการจัดให้เช่าและการจัดทำสัญญาต่างตอบแทน
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุและการดำเนินการจัดเช่าต่าง ๆ การจัดให้เช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การสืบสิทธิการเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแกกรรม การเปลี่ยนแปลง ประสงค์การเช่า เพื่อควบคุมดูแลรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุและเพื่อลดปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
(๓) ดำเนินการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในที่เช่ารื้อถอนสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอนุญาตใหัผู้เช่านำสิทธิการเช่าอาคารไปผูกพันเงินคู้ เพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับ ความต้องการของผู้รับบริการจัดทำรับ-จำหน่ายรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุและนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ไปใช้ประโยชน์เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องกับความเป็นจริงและเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน
(๔) บำรุง ดูแลรักษาที่ราชพัสดุและจัดทำแผนโครงการพัฒนาปรับปรุง เพื่อรองรับ การใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุและเป็นแนวทางในการบริหาร การใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทซ็ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ เรื่องร้องเรียน หรือข้อโต้แย้งกรณีต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติปัญหาให้เกิดความเป็นธรรม และไมให้รัฐสูญเสียผลประโยชน์
(๖) สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่ดินคาสนสมบัติกลางและที่ของวัด ตลอดจนแก้ไข ทะเบียนและหลักฐานที่ศาสนสมบัติและที่ของวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์
๒. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาน ของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๔. ด้านการบริการ
(๑)ให้คำปรึกษาทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการจัดผลประโยชน์ให้แก หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการจัดผลประโยชน์
(๒)ฝักอบรม เผยแพรถ่ายทอดความรู้หรือเทคโนโลยีแกผู้ใต้บังคับบัญชา และบุคคลภายนอกเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับงานด้านการจัดผลประโยชน์ในที่ราชพัสดุ ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมากำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสคุ การจัดให้เช่า และการจัดทำสัญญาต่างตอบแทน ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดให้เช่า การต่ออายุ สัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การสืบสิทธิการเช่าแทน ผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อควบคุมดูแลรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ และเพื่อลดปัญหา การบุกรุกที่ราชพัสดุ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

    สอบข้อเขียน (ปรนัย)
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมธนารักษ์
–    พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๒
–    กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๓
–    กฎกระทรวงการจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๔
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒
–    ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์ เลขที่ 49/5 ถ.โกสีย์ใต้ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 18 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมธนารักษ์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments