กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-16 มี.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16482/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,285-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตราด (สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดตราด

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด

ด้วยจังหวัดตราดมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด โดยให้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด จากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ (เงิน ๑๐%) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๖๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13285- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี หรือ พาณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเงินและบัญชี งานด้านงบประมาณ และบัญชีทั่วไปของส่วนราชการ ทะเบียนคุมเงินต่างๆ จัดเก็บและนำล่งรายได้ ทุกประเภท ในระบบ GFMIS การเบิกจ่ายงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ จัดทำทะเบียนคุมการใช้ ใบเสร็จรับเงิน งานพัสดุ การจัดเก็บค่าเข่าที่ดินราชพัสดุ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เงินประกันสัญญา และ ค่าภาษีต่างๆ ตลอดจนเงินอื่นใดที่ผู้เช่าต้องชำระให้แก่ทางราชการ และปฏิบัติงานหนัาที่อื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑. ความรู้ทั่วไป
–    ความรู้เกี่ยวกับกรมธนารักษ์
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๔๒๖ และที่แกํไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกฑณ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
๒๔๔๖
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๔๔๐
–    ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์
๒. ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
–    ความรู้เกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสำหรับ การจัดทำบัญชีภาครัฐ
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓. ด้านบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์
– ประเมินจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ประวัติส่วนตัว อุปนิสัย ทัศนคติ ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ จิตสำนึก การให้บริการ คุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตราด อาคารศาลากลางจังหวัดตราด (หลังใหม่) ชั้ัน 2 ถ.ราษฎร์นิยม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 – 16 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมธนารักษ์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments