สอบท้องถิ่น อบต.เชิงทะเล เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 พ.ย. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น อบต.เชิงทะเล

ลิงค์: https://ehenx.com/1235/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม23อัตรา,พยาบาลวิชาชีพ,นักวิชาการสาธารณสุข,นักวิชาการศึกษา,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานการเงิน,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานดับเพลิง,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานกู้ชีพ,ผู้ดูแลเด็ก,ภารโรง,พนักงานผลิตน้ำประปา
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบต.เชิงทะเล เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล

เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยองค์การบริหารส่นตำบลเชิงทะเล มีความประสงค์จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเข้าเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 23 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400-13,285 บาท

ตำหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400-13,285 บาท

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400-13,285 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400 บาท

ตำหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400 บาท

พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ
จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง ภารโรง
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา
จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ

ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการพยาบาลได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาลชั้นหนึ่งหรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านสาธารณสุขศาสตร์และอนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาลชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์

ตำหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 1. มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายกำหนด
 2. มีประสบการณ์ในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาอย่างน้อย 5 ปีโดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 3. ใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ตำหน่ง พนักงานขับรถยนต์

 1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีโดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ
 2. มีใบขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
พนักงานจ้างทั่วไป

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ดูรายละเอียดได้จากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
ดูรายละเอียดได้จากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
ดูรายละเอียดได้จากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ
ดูรายละเอียดได้จากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก
ดูรายละเอียดได้จากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง ภารโรง
ดูรายละเอียดได้จากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา
ดูรายละเอียดได้จากประกาศรับสมัครสอบ ดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบต.เชิงทะเล :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ให้ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 – 9 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบต.เชิงทะเล

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments