สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ 12 พ.ย. -30 พ.ย. 2561 รวม 43 อัตรา


ฝากประชาสัมพันธ์

สอบท้องถิ่น

สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/1234/ หรือ
ตำแหน่ง: รวม43อัตรา,ครู,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,นายช่างไฟฟ้า,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,พนักงานขับรถยนต์,คนงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 10,000-15,000
อัตราว่าง: 43
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 พ.ย. – 30 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป และในตำแหน่งสายงานการสอน และสนับสนุนการสอนที่ว่างอยู่ เพื่อขึ้นบัญชีไว้รอเรียกบรรจุแต่งตั้งทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง และสำรองไว้ กรณีตำแหน่งว่างเนื่องจากพนักงานจ้างลาออกหรือตำแหน่งที่กำหนดขึ้นใหม่ตามภารกิจของแต่ละส่วนราชการและตามความจำเป็นในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสั้งกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในภารกิจหน้าที่ความับผิดชอบและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องและให้มีประสิทธิภาพ และให้การรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม และโปร่งใส จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีสากล
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาญ๊่ปุ่น
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกเคมี
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคมศึกษา
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู วิชาเอกประติมากรรม
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
จำนวน 2 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบัส)
จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
จำนวน 4 อัตรา

ตำแหน่ง ภารโรง
จำนวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยครู

 1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
 2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสืออนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศษสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 2. ได้รับปริญญาโททุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาหรือทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหารรัฐประศาสนษสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ

ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหาร การศึกษาสถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีวิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. ที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง การเงิน การเงินและการธนาคาร หรือในสาขาวิชา หรือทางอื่นที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศษสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไ ปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาิวชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไปจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่  ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ ไฟฟ้ากำลังอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องเย็นและปรับอากาศ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ขับรถบัส)

พนักงานขับรถยนต์

คนงานทั่วไป

ภารโรง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครสรรหาและเลือกสรรฯ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครด้วยตนเองที่กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น 4) ถนนปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 7 ธ.ค. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ “สอบท้องถิ่น อบจ.ปทุมธานี

แผนที่ | ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments