ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-30 พ.ย. 2561


ฝากประชาสัมพันธ์

title=กรมทรัพย์สินทางปัญญาtitle=ธกส.

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/1238/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์,พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์,กลุ่มตำแหน่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็นDigitalBanking,กลุ่มตำแหน่งด้านการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่,กลุ่มตำแหน่งด้านนวัตกรรมและการตลาดแนวใหม่,พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง,พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารการเงิน,ผู้ชำนาญการ,พนักงานวิเคราะห์งานพัฒนาองค์การ,พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต,ผู้บริหารทีม,พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 พ.ย. 2561
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ

ประชาสัมพันธ์

การรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานธนาคาร

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้

ผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการทดสอบเพื่อเป็นพนักงาน ธ.ก.ส. ต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) จาก ก.พ. โดยถือใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

กลุ่มตำแหน่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็น Digital Banking
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

กลุ่มตำแหน่งด้านการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

กลุ่มตำแหน่งด้านนวัตกรรมและการตลาดแนวใหม่
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารการเงิน
คุณวุฒิ ปริญญาตรี


ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร สังกัด สำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ ดดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ชำนาญการ (นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) 10
คุณวุฒิ ปริญญาโท

พนักงานวิเคราะห์งานพัฒนาองค์การ ไม่เกินระดับ 9
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ปีบัญชี 2561

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา และ ระดับ 4-9 จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ระดับ 10
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ระดับ 4-9
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานประจำสำนักบริหารข้อมูลเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ ประจำปี 2561

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา และระดับ 4-7 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักบริหารข้อมูลเพื่อความเป็นเลิศทางธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้บริหารทีม ระดับ 10
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4-7
คุณวุฒิ ปริญญาตรี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำกลุ่มงานพัฒนาธุรกิจผลิตภัณฑ์

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติปรยุกต์ สถิติและการประกันภัย วิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง จากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

พนักงานประจำกลุ่มงานสอบผลประโยชน์กรมธรรม์

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน บัญชี การตลาด รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

กลุ่มตำแหน่งด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเป็น Digital Banking

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สถิติ คณิตศาสตร์ วิจัย การวัดและประเมินผล คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

กลุ่มตำแหน่งด้านการวิเคราะห์สินเชื่อขนาดใหญ่

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับ บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

กลุ่มตำแหน่งด้านนวัตกรรมและการตลาดแนวใหม่

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในด้านที่เกี่ยวกับ การเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร พัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน วิทยาศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการทั่วไป นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม รัฐศาสตร์ นโยบายสาธารณะ นิติศาสตร์ สถิติ คณิตศาตร์ วิจัย การวัดและประเมินผล คอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารความเสี่ยง

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี (เชิงปริมาณ) เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ สถิติ สถิติประยุกต์ และวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

พนักงานปฏิบัติงานด้านบริหารการเงิน

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในด้านบัญชี การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี (เชิงปริมาณ) เศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ สถิติ สถิติประยุกต์ และวิศวกรรมการเงิน (Financial Engineering) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ผู้ชำนาญการ (นักวิชาการระบบงานคุณภาพ) 10

 

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชีการเงิน การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

พนักงานวิเคราะห์งานพัฒนาองค์การ ไม่เกินระดับ 9

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การเงิน การเงินการธนาคาร พัฒนาองค์การ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ สถิติ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาับนการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ระดับ 10

 

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การประกันภัย สถิติประยุกต์ สถิติและการประกันภัย วิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

พนักงานสำนักเงินฝากเพื่อสงเคราะห์ชีวิต ระดับ 4-9

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย การประกันภัย สถิติประยุกต์ สถิติและการประกันภัย วิทยาการประกันภัยและบริหารความเสี่ยง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ผู้บริหารทีม ระดับ 10

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ จากสถาบันการศึกาษที่ ก.พ. รับรอง

พนักงานวิเคราะห์และบริหารข้อมูล ระดับ 4-7

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศษสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 30 พ.ย. 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments