สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-1 มี.ค. 2565 รวม 6 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ลิงค์: https://ehenx.com/16380/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ,นักวิเทศสัมพันธ์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 1 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพ้ฒนศึลป็ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศ คณะกรรมการบริห่ารพนักงานราชการ เรื่อง ห่ลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรห่าและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ:ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และมติคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕โต่ยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ ด้านการประเมินและวัดผลการศึกษา
ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา สาขาวิชาการ วัดและประเมินผลการศึกษา สาขาวิชาการวิจัยและประเมินผลทางการศึกษา สาขาวิชาสถิติ สาขาวิชาสถิติ ประยุกต์ หรือสาขาวิชาสถิติสารสนเทศ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จ การศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง


นักวิเทศสัมพันธ์

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวรรณคดี ภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มี อำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง


นิติกร

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานิติศาสตร์ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จ การศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันปิดรับสมัคร และเป็นคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการศึกษา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ชี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ จัดทำนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน สื่อ การเรียนการสอน สื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการจัด การศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ ด้านการประเมินและวัดผลการศึกษา
ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อ จัดทำนโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา หลักสูตรการศึกษาทุกระดับ รวมถึงพัฒนาหลักสูตร แบบเรียน สื่อ การเรียนการสอน สื่อการศึกษา การส่งเสริมการจัดการศึกษา การตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการจัด การศึกษา เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การพัฒนาและส่งเสริมระบบสารสนเทศภาครัฐ การจัดทำมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยบนระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแล เว็บไซต์ที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลด้านสื่อสารและโทรคมนาคม กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการขออนุญาต การจดทะเบียน และกำกับดูแลเกี่ยวกับทางอิเล็กทรอนิกส์ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง


นักวิเทศสัมพันธ์

ปฏิบัติงานทางด้านวิเทศสัมพันธ์ ซี่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับ หน่วยงานองค์การโลก องค์การระหว่างประเทศ ผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ หน่วยงานชำนัญพิเศษ ต่าง ๆ ตลอดจนการแปลเอกสาร และร่างโต้ตอบหนังสือภาษาต่างประเทศ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นิติกร

ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ชี่งมีลักษณะงานที,ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหา กฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง จัดทำนิติกรรม รวบรวม ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย ข้าราชการและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการศึกษา

สังกัดสำนักงานอธิการบดี
ภาค ก ความรู้ทั่วไป สอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) ความรู้ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ และความรู้ความสามารถด้านเหตุผล
๒) ความเข้าใจภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และทีแก้ไขเพิ่มเดิม
๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๖) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็
๗) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศึลน้ พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง สอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) การวางแผนและการบริหารโครงการ
๒) การประชุมอบรม สัมมนา
๓) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย
๔) ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความรู้
๕) ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อ พิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่อาจใซ้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จรรยาบรรณ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพของผู้สอบฺแข่งฃัน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สังกัดวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธ์ ด้านการประเมินและวัดผลการศึกษา
ภาค ก ความรู้ทั่วไป สอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) ความรู้ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ และความรู้ความสามารถด้านเหตุผล
๒) ความเข้าใจภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๖) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็
๗) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนคิลบี พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) การวางแผนและการบริหารโครงการ
๒) การประชุมอบรม สัมมนา
๓) ความรู้ความสามารถในการวัดและประเมินผล
๔) ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
๕) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อ พิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จรรยาบรรณ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพของผู้สอบแข่งขัน


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาค ก ความรู้ทั่วไป สอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) ความรู้ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ และความรู้ความสามารถด้านเหตุผล
๒) ความเข้าใจภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที,แก้ไขเพิ่มเดิม
๖) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนคิลป็
๗) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป้ พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบแบบปรนัยและปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไชเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒
๓) ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
๔) การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
๕) การใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อผลิตสื่อเทคโนโลยี
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อ พิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จรรยาบรรณ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่ร-มงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมความคิดสร้างสรรค์ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพของผู้สอบแข่งขัน


นักวิเทศสัมพันธ์

ภาค ก ความรู้ทั่วไป สอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) ความรู้ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ และความรู้ความสามารถด้านเหตุผล
๒) ความเข้าใจภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และทีแก้ไขเพิ่มเดิม
๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๖) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็
๗) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป้ พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบแบบปรนัยและอัตนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน)
๑) การร่าง โต้ตอบ หนังสือเป็นภาษาอังกฤษ
๒) ความสามารถในการวิเคราะห์ ดีความ สรุปความภาษาอังกฤษ
๓) ความสามารถในการแปลความหมายจากข้อความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และจาก
ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
๔) การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
๕) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฟิกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖) ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำบันทึกและสรุปรายงานการประชุม
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อ พิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จรรยาบรรณ การปรับคัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพของผู้สอบแข่งขัน


นิติกร

ภาค ก ความรู้ทั่วไป สอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) ความรู้ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ และความรู้ความสามารถด้านเหตุผล
๒) ความเข้าใจภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย
๓) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที,แก้ไขเพิ่มเดิม
๔) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๕) ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๖) วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป็
๗) พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศึลป็ พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง สอบแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๓) พระราชบัญญัติวิธีการปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙
๔) พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีทางการปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒
๕) หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย หมวด ๗ การดำเนินการทางวินัย และหมวด ๙ การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเดิม
๖) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๗) กฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๕๐
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์เพื่อ พิจารณาความเหมาะสม ในด้านต่าง ๆ เข่น ความร้ที่อาจใซ้ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จรรยาบรรณ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบและบุคลิกภาพของผู้สอบแข่งขัน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 1 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments