Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-10 ม.ค. 2565 รวม 38 อัตรา,

สำนักงานประกันสังคม

ลิงค์: https://ehenx.com/16004/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บริหารสายงานลงทุน,นักจัดการลงทุนอาวุโส,นักจัดการลงทุน,ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง,นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนอาวุโส,นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส,นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน,นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ,ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน,นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส,นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส,นักยุทธศาสตร์การลงทุน,ผู้บริหารสายงานประมวลผลและบัญชีเงินลงทุน,นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส,นักบัญชีและประมวลผลการลงทุน,นักสารสนเทศด้านการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 20,000-180,000
อัตราว่าง: 38
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานประกันสังคม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน

ด้วยสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ข้อ ๘ และข้อ ๑๖ ของ ข้อบังคับคณะกรรมการประกันสังคม ว่าด้วยการบริหารพนักงานประกันสังคม พ.ศ. ๒๔๖๒ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคมจึงให้มีประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ประกันสังคม กลุ่มวิชาชีพการลงทุน จำนวน ๓๘ อัตรา ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้บริหารสายงานลงทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 180000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการลงทุนอาวุโส

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 70000-115000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการลงทุน

อัตราว่าง : 12 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20000-55000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 180000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนอาวุโส

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 70000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 70000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20000-55000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20000-55000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 180000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 70000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 70000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักยุทธศาสตร์การลงทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20000-55000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้บริหารสายงานประมวลผลและบัญชีเงินลงทุน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 180000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 70000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชีและประมวลผลการลงทุน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20000-55000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักสารสนเทศด้านการลงทุน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 20000-55000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้บริหารสายงานลงทุน

๑. ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นในกรณีมีเหตุผล ความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน ประกันสังคม อาจมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ได้
๒. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป
๓. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ๋นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
๔. มีเอกสารยืนยันการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC)
–    Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
–    International English Language Testing System (IELTS)
–    Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP)
๕. สอบผ่าน CFA/CISA/FRM ระดับ ๑
๖. สอบผ่านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน หรือมีรายชื่อขึ้น เป็นผู้จัดการกองทุน


นักจัดการลงทุนอาวุโส

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
๓. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๑๑ ปีขึ้นไป
๔. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC) ๖๐๐ คะแนน
–    Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนนขึนไป (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนนขีนไป (Internet-based)
–    International English Language Testing System (IELTS) ๕.๐ คะแนนขึ้นไป
–    Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) ๖๐ คะแนนขึ้นไป
๕. สอบผ่าน CFA/CISA/FRM ระดับ ๑
๖. สอบผ่านกฎหมายและจรรยาบรรณผู้จัดการกองทุน หรือมีรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้มีคุณสน่.หัต เป็นผู้จัดการกองทุน


นักจัดการลงทุน

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
๓. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไป
๔. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC) ๖๐๐ คะแนน
–    Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนนขืนไป (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนนขืนไป (Internet-based)
–    International English Language Testing System (IELTS) ๕.๐ คะแนนขึ้นtd
–    Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEPy๖๐/สะโโน่นขึ้นไป 
๕.สอบผ่าน CFA/CISA/FRM ระดับ๑


ผู้บริหารสายงานบริหารความเสี่ยง

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นในกรณีมีเหตุผล ความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน ประกันสังคม อาจมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ได้
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเลี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)
๓. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป
๔. มีเอกสารยืนยันการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง คังนี๋
–    Test of English for International Communication (TOEIC)
–    Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
–    International English Language Testing System (IELTS)
–    Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP)
๔. หากสอบผ่าน CFA/CISA/FRM ตั้งแต่ระดับ ๑ เป็นต้นไป หรือสอบผ่านกภ,หมายจJรยาบรรณ ผู้จัดการกองทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุนอาวุโส

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
ต. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเลี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศึลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)
๓. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๑๑ ปีขึ้นไป
๔. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC) ๖๐๐ คะแนน
–    Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนนขึ้นไป (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
–    International English Language Testing System (IELTS) ๕.๐ คะแนนขึ้นไป
–    Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) ๖๐ คุะน้น่นข็นไป
๕. หากสอบผ่าน CFA/CISA/FRM ตั้งแต่ระดับ ๑ เป็นต้นไป หรือสอบผ่านภฎหมายจรรยาษรร ผู้จัดการกองทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอาวุโส

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร การบริหารความเลี่ยง วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมทางการเงิน เศรษฐศาสตร์ สถิติ ครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์ บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์) ศิลปศาสตร์ (สถิติ คณิตศาสตร์)
๓. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๘ ปีขึ้นไป
๔. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง(ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔ ปี นับถึงวันสมัคร)ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC) ๕๐๐ คะแนน
–    Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ๔๕๐ คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ ๑๐๖ คะแนนขึ้นไป (Computer-based) หรือ ๔๖ คะแนนขึ้นไป (Internet-based)


นักจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน


นักจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ


ผู้บริหารสายงานยุทธศาสตร์และวิเคราะห์การลงทุน

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
ธ). ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นในกรณีมีเหตุผล ความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน ประกันสังคม อาจมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ได้
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
๓. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป
๔. มีเอกสารยืนยันการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC)
–    Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
–    International English Language Testing System (IELT!
–    Chulalongkorn University Test of English Proficiency
๕. สอบผ่าน CFA/CISA/FRM ระดับ ๑


นักยุทธศาสตร์การลงทุนอาวุโส

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
๓. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๘ ปีขึ้นไป
๔. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง(ภายในระยะเวลาไม่เกิน๕ ปี นับถึงวันสมัคร)ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC) ๖๐๐ คะแนน
–    Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ
๑๗๓ คะแนนขืนไป (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
–    International English Language Testing System (IELTS) ๕.๐ คะแนนชื่นไป
–    Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) ๖๐ คะ,แน่นขึ้นไป.
๕. สอบผ่าน CFA/CISA/FRM ระดับ ๑ หากสามารถเขียนโปรแกรม VBA


นักวิเคราะห์การลงทุนอาวุโส

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
๓. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๘ ปีขึ้นไป
๔. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๔ ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC) ๖๐๐ คะแนน
–    Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ
๑๗๓ คะแนนขินไป (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
–    International English Language Testing System (IELTS) ๕.๐ คะแนนขึ้นไป-—    –
–    Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) ๖๐, คํะแ,นนขึ้นิไป-๕. สอบผ่าน CFA/CISA/FRM ระดับ ๑


นักยุทธศาสตร์การลงทุน

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงิน การเงินการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศาสตร์ (บริหารธุรกิจ) วิศวกรรมศาสตร์
๓. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๔ ปีขึ้นไป
๔. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC) ๖๐๐ คะแนน
–    Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ๕๐๐ คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ ๑๗๓ คะแนนขึ้นไป (Computer-based) หรือ ๖๑ คะแนนขึ้นไป (Internet-based)
–    International English Language Testing System (IELTS) ๕.๐ คะแนนขึ้นไป


ผู้บริหารสายงานประมวลผลและบัญชีเงินลงทุน

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ ยกเว้นในกรณีมีเหตุผล ความจำเป็น เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน ประกันสังคม อาจมีอายุเกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์ได้
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๓. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๑๓ ปีขึ้นไป
๔. มีเอกสารยืนยันการเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC)
–    Test of English as a Foreign Language (TOEFL)
–    International English Language Testing System (IELTS) 1
–    Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CL)


นักบัญชีและประมวลผลการลงทุนอาวุโส

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซ้นไป ในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๓. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๘ ปีซ้นไป
๔. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนี่ง (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC) ๕๐๐ คะแนน
– Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ๕๐๐ คะแนนซ้นไป (Paper-based) หรือ
๑๒๐ คะแนนขินไป (Computer-based) หรือ ๕๐ คะแนนชีนไป (Internet-based)        
–    International English Language Testing System (IELTS) ๔.๕ คะแนนขึ้นไป     
–    Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) ๕๐ คะแนนซ้นไป


นักบัญชีและประมวลผลการลงทุน

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๓. มีประสบการณ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบหรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ ๒ ปีขึ้นไป
๔. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC) ๔๐๐ คะแนน
–    Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ๔๓๐ คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ
๑๑๗ คะแนนชีนไป (Computer-based) หรือ ๓๙ คะแนนขินไป (Internet-based)    
– International English Language Testing System (IELTS) ๔.๐ คะแนนชื่นไน่ ^ – Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP)


นักสารสนเทศด้านการลงทุน

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน ๖๐ ปีบริบูรณ์
๒. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการเงิน การเงินการธนาคาร การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๓. ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
๔. มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้
–    Test of English for International Communication (TOEIC) ๔๐๐ คะแนน
– Test of English as a Foreign Language (TOEFL) ๔๓๐ คะแนนขึ้นไป (Paper-based) หรือ
๑๑๗ คะแนนชีนไป (Computer-based) หรือ ๓๙ คะแนนขีนไป (Internet-based)
–    International English Language Testing System (IELTS) ๔.๐ คะแนนขึ้นไป.-
–    Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP)

วิธีการสมัครงานพนักงาน สำนักงานประกันสังคม  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สำนักงานประกันสังคม ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานประกันสังคม

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | ใบสมัคร |

Comments

comments