ป.ป.ส. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -14 ม.ค. 2565 รวม 24 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

ป.ป.ส.

ลิงค์: https://ehenx.com/16010/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์,นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 24
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 14 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ส. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรร่มการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 20 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองใน ทุกสาขาวิชา


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิขานิเทศศาสตร์ สาขาวิขาสื่อสารมวลขน.สาขาวิขาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ


นักวิทยาศาสตร์

ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเคมีหรือทางเคมีเทคนิค

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล ติดตาม ประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำนโยบาย แผนงาน งบประมาณ ดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี การพัสดุ การบริหารทรัพยากรบุคคล โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานและสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ การสื่อสารผ่านสื่อทุกแขนง โดยศึกษา ประสานงาน วิเคราะห์ รวบรวม จัดทำข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งผลิตสื่อ เอกสาร บทความ และเผยแพร่ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม สร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสนับสนุ.นการดำเนินงานการป้องกันและแกไขปัญหายาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิทยาศาสตร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เป็นผู้ข่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด โดยการตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ศึกษาค้นคว้า และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนาและสนับสนุนวิชาการต้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดทั่งในประเทศและ ต่างประเทศและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๒0๐ คะแนน)
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด นโยบายด้านยาเสพติด และกฎหมายยาเสพติด ที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ. 2547
 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ที่แกิไขเพิ่มเดิม
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 • ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)และร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
 • ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  พ.ศ. 2565
 • ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนงาน/ โครงการ การติดตามและประเมินผล และระบบงบประมาณ

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน)
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประขาสัมพันธ์ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด นโยบายด้านยาเสพติด และกฎหมายยาเสพติด ที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ที่แกไขเพิ่มเดิม
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
 5. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 6. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 7. ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารผ่านสื่อในทุกรูปแบบและทุกช่องทาง การออกแบบ วางแผน และพัฒนาเครื่องมือลื่อสาร การบริหารข้อมูลข่าวสารและบริหารงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ การสื่อสาร ในภาวะวิกฤดิ จริยธรรมและจรรยาบรรณนักลื่อสาร

นักวิทยาศาสตร์

การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน)
ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรต้องเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ โดยวิธีการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ดังนี้

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป

 1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด นโยบายด้านยาเสพติด และกฎหมายยาเสพติด ที่เกี่ยวข้อง
 2. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราขการ พ.ศ. 2547
 3. ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยง่านสารบรรณ พ.ศ. 2526 และ ที่แกํไขเพิ่มเดิม
 4. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ

วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการทดสอบ วิเคราะห์ วิจัยทางวิทยาศาสตร์ และ ความรู้ทางเคมีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางเคมีวิเคราะห์
 2. ความรู้เกี่ยวกับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ป.ป.ส.  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 14 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ป.ป.ส.

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments