Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-17 ม.ค. 2565

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16011/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้บริหารทีม,พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงานธนาคาร ปฏิบัติงานประจำศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งผู้บริหารทีม ระดับ 10 จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงาน ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4-7 จำนวน 3 อัตรา สังกัด ศูนย์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (ศรส.) โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้บริหารทีม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้บริหารทีม

2.1.1    เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบุรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.1.2    สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จาก สถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
2.1.3    มีประสบการณ์ด้าน IT Security ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านการ รักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ และบริหารจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
2.1.4    มีความรู้และประสบการณ์การใช้เครื่องมือสำหรับการทำ Penetration Testing เช่น Nessus, Metasploit, Kali Linux. Burp Suite, John The Ripper, Netsparker และอืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.1.5    มีความรู้และประสบการณ์การตรวจหาช่องโหว่ และประเมินความเสี่ยง (Vulnerability Assessment) ด้านความมั่นคงปลอดภัยเทคโนโลยีและสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องมี หนังสือรับรองการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครมาแสดง เพื่อรับรองว่าเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ดังกล่าวจริง
2.1.6    มีความรู้และประสบการณ์การใช้เครื่องมือสำหรับการทำ Security Tools ต่างๆ เช่น SIEM, Log Collector, WAF, Firewall. APT และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร
2.1.7    มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Security Framework และมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยสารสนเทศต่างๆ เช่น OWASP, NIST, ISO 27001. PCI DSS หรือ COBIT
2.1.8    หากมีใบรับรองด้าน Security Framework และมาตรฐานด้านความ ปลอดภัยสารสนเทศต่างๆ เช่น CompTIA Security-1-, CCNA. CEH. CND. ECSA, LPT. CGIA, CISSP. CISA. CISM, CRISC, CGEIT, CSX. CPTE, CPENT, GSLC. LPT จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
2.1.9    หากมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยมีทักษะในการสื่อสารพิง พูด อ่าน เขียนอยู่ในระดับดี และหากมีผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 หรือมีผลคะแนนทดสอบ OEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 510 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 64 หรือมีผลคะแนนทดสอบ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.0 จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


พนักงานปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์

2.2.1    อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
2.2.2    สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ด้านวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเครือข่ายสื่อสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่ายโทรคมนาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม หรือวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
2.2.3    มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ด้าน IT Security ด้านเทคโนโลยีและ สารสนเทศ ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
2.2.4    มีความรู้พืนฐานเกียวกับ System, Network Security, Cyber security Framework หรือ Cyber Kill Chain
2.2.5    มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับ Security Framework และมาตรฐาน ด้านความปลอดภัยสารสนเทศต่างๆ เข่น OWASP, NIST, ISO 27001. PCI DSS หรือ COBIT
2.2.6    มีประสบการณ์เกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับไวรัสคอมพิวเตอร์หรือแรกเกอร์ ตลอดจนพื้นฐานความเข้าใจเรื่องกฎหมายอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Crime Laws)
2.2.7    มีประสบการณ์เกี่ยวกับเฝ็าระวังภัยคุกคาม (Security Monitoring) หรือ การตอบสนองเหตุการณ์ภัยคุกคาม (Incident Response)
2.2.8    หากมีใบรับรองด้าน IT Security และมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ต่างๆ เข่น CompTIA Security-1-, CCNA. CEH. CND. ECSA, LPT, CGIA, CISSP, CISA. CISM. CRISC, CGEIT, CSX, CPTE, CPENT, GSLC, LPT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.2.9    มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พิง-พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี และ ถ้ามี ผลคะแนนทดสอบ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ TOEFL (แบบ IBT) ไม่น้อยกว่า 55 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5 ซึ่งผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับถึง วันที่สอบสัมภาษณ์) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

3.1    มีสัญชาติไทย
3.2    เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธึ๋ใจ
3.3    เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
3.4    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ้นเพืเอน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด ทุกชนิด โรคหัวใจ ซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
3.5    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.6    ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.7    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.8    ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
3.9    ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะมีพฤติกรรมทุจริตต่อหน้าที่
3.10    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.11    ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือ พนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments