การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-6 ม.ค. 2565 รวม 66 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ลิงค์: https://ehenx.com/16037/ หรือ
ตำแหน่ง: เลขานุการ,ผู้ตรวจสอบภายใน,นักบริหารงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิเคราะห์,นักบริหารพัสดุ,เศรษฐกร,วิศวกร,นักบริหารการเงิน,นักบัญชี,นักวิเคราะห์,นักวิทยาศาสตร์,นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์,นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 15,000-24,000
อัตราว่าง: 66
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 6 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดรับสมัคร

ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ ๑๓๑ / ๒๔๖๔

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีล่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ปัจจุบันกำลังดำเนินการพัฒนาและขยาย โครงการต่าง ๆ และเป็นหน่วยงานที่มีโครงสร้างวิธีการบริหารที่ทันสมัย มีสวัสดิการ เงินเดือน และสิทธิประโยชน์ เฉกเช่นรัฐวิสาหกิจชั้นนำทั่วไป มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจำนวน ๖๔ อัตรา โดยมี รายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เลขานุการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักบริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-24000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


เศรษฐกร

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-24000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


วิศวกร

อัตราว่าง : 19 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-24000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารการเงิน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18900-24000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักวิเคราะห์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-18900 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-24000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เลขานุการ

 • ปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์
  (รายละเอียดคุณวุฒิปรากฏตามหมายเหตุท้ายประกาศฉบับนี้)
 • ปริญญาตรีทางด้านหรือสาขาวิชาเลขานุการ สังคมศาสตร์ การจัดการ อักษรศาสตร์ การบัญชี การเงินการธนาคาร และ เศรษฐศาสตร์

ผู้ตรวจสอบภายใน

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี การเงินการธนาคาร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือเทคโนโลยี สารสนเทศ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมี ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านตรวจสอบภายใน หรือที่ เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ปี ด้านตรวจสอบภายใน หรือ ๒. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครต้องมีประสบการณ์ใน การทำงาน ๑ ปี
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทางด้านบริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมี ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านตรวจสอบภายใน หรือที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี (ด้านตรวจสอบสารสนเทศ IT Security หรือ ด้าน IT ที่เกี่ยวข้อง) หรือ
  ๒. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาโท ในการสมัครต้องมีประสบการณ์
  ๑ ปี ด้านการตรวจสอบสารสนเทศ (นับจากปริญญาโท)

นักบริหารงานทั่วไป

 • ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย สถิติ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์

นักประชาสัมพันธ์

 • ปริญญาตรีทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรีทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมซอฟแวร์ หรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ


นักวิเคราะห์

 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การคลัง การเงินการธนาคาร
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การคลัง การเงินการธนาคาร
  คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้องมี ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิเคราะห์ ออกแบบทบทวน ปรับปรุงระบบงานและกระบวนงานต่าง ๆ หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
  ๒. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี ประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

นักบริหารพัสดุ

 • ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์

เศรษฐกร

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
  พาณิชยศาสตร์ หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์และปริญญาโททาง เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ
  คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมี ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการวางแผนยุทธศาสตร์หรือที่ เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
  ๒. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี ประสบการณ์ในการทำงานก็ได้
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การคลัง การเงินการธนาคาร
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ
  พาณิชยศาสตร์ บัญชี การคลัง การเงินการธนาคาร
  คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมี ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการวางแผน วิเคราะห์ หรือที่ เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ปี หรือ
  ๒. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี ประสบการณ์ในการทำงานก็ได้
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การคลัง การเงินและการธนาคาร หรือวิศวกรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ และมีปริญญาโทเศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/บัญชี/การเงิน
  การธนาคาร
  คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้องมี ประสบการณ์ในการทำงานทางด้านการลงทุน/การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
  ๒. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี ประสบการณ์ในการทำงานก็ได้
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การคลัง การเงินการธนาคาร

วิศวกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือวิศวกรรม สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  แต่ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมฯ (โยธา) กรณีผู้สมัครมีใบประกอบวิชาชีพฯ สาขาอื่นนอกเหนือจาก สาขาโยธา ไม่สามารถสมัครตำแหน่งนี้ได้
 • – ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และ
  – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
 • – ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
  – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
 • ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/โยธา/ อุตสาหการ/โลจิสดิกส์/ปิโตรเคมี/โสหการ/วัสดุ-พลาสติก
  – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
 • ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี / สิ่งแวดล้อม/อุตสาหการ
  – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์โยธา วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
  คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้อง มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้อง มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
  ๒. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี ประสบการณ์ในการทำงานก็ได้
 • ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์โยธา วิศวกรรมขนส่ง วิศวกรรมธรณี วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
 • -ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา/ ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าทางโยธา
  – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
 • -ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา/ ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าทางโยธา
  – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
 • -ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
 • – ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
  – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
 • -ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา/ก่อสร้าง หรือเทียบเท่าทางโยธา
  – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
 • –    ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรม อุตสาหการ/โยธา หรือสิ่งแวดล้อม
  –    ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
  คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้อง มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้ว
  ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
  ๒. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ ในการทำงานก็ได้
 • –    ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า/อุต สาหการ/โยธา หรือสิ่งแวดล้อม
  –    ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
  คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้อง มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านวิศวกรรม หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่ น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
  ๒. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มีประสบการณ์ ในการทำงานก็ได้
 • – ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
  – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)
 • – ปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ – ต้องมีใบประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรม ฯ (ใบ กว.)

นักบริหารการเงิน

 • ปริญญาตรีทางการบัญชี พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การคลัง การเงินการธนาคาร
 • ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี
 • ปริญญาตรีทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การเงินการธนาคาร บริหารธุรกิจ การคลัง เศรษฐศาสตร์

นักบัญชี

 • ปริญญาตรีทางด้านบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางบัญชี
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบัญชี คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัคร ผู้สมัครจะต้อง มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านบัญชี หรือที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่ น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
  ๒. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี ประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

นักวิเคราะห์

 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร สถิติ กฎหมาย นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์
 • ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การเงินการธนาคาร สถิติ กฎหมาย นิเทศศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์

 • ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/พลังงาน เคมี สุขาภิบาล ชีววิทยา เคมีเทคนิค ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสุขาภิบาล สาธารณสุข อาซีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม เคมี สุขาภิบาล ชีววิทยา เคมีเทคนิค ชีวเคมี สาธารณสุขศาสตร์ หรือปริญญาตรีทางวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมี
 • ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม เคมี สาธารณสุข อาซีวอนามัยและความปลอดภัย

นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์

 • ปริญญาตรีทาง ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม

 • ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาตรีทาง ศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน สังคมศาสตร์ วารสารศาสตร์
 • ปริญญาตรีหรือปริญาโททางบริหารธุรกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้อง มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
  ๒. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี ประสบการณ์ในการทำงานก็ได้
 • ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย
 • ปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาตรีทางการบริหาร รัฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางการบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์
  คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้อง มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
  ๒. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี ประสบการณ์ในการทำงานก็ได้
 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโททางบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศหรือด้าน IT) คุณสมบัติของผู้สมัครระดับ ๖
  ๑. หากผู้สมัครใช้คุณวุฒิปริญญาตรีในการสมัครผู้สมัครจะต้อง มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร มาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือ
  ๒. หากใช้คุณวุฒิปริญญาโทในการสมัครผู้สมัครจะมีหรือไม่มี ประสบการณ์ในการทำงานก็ได้

วิธีการสมัครงานพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 6 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments