กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 11 ม.ค. -14 ม.ค. 2565 รวม 16 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

ลิงค์: https://ehenx.com/16038/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างยานยนต์,ช่างเขียน,เสมียน,พลวิทยุ,พลขับรถ
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: ปราจีนบุรี (กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 ม.ค. – 14 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ เปิดรับสมัคร

รายละเอียดการรันสมัครบุคคลพลเรอนชาย ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นบายทหารประทวน (อัตรา ต.อ.) ประจำจงบประนาณ ๒๕๖๕

กองหลทหารราบที่ ๒ รักษาหวะองค์ จะหำการเป็ดรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ( อัตรา ส.อ.) จำนวน ®๖ อัตรา ในคำแหบ่งต่าง ๆ ด้งนี้.-

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างยานยนต์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างเขียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปวช.


เสมียน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พลวิทยุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พลขับรถ

อัตราว่าง : 6 อัตรา

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติทั่วไป

1 เป็นบุคคลพลเรือนชาย ทหารกองหนุน
1.1 บุคคลพลเรือนชายมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิด ระหว่าง พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2546) และงดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ.2544 ซึ่งจะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกทหารกองประจำการตาม พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และงดรับบุคคล จำพวกที่ 2,3,4
1.2 ทหารกองหนุน หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 – 5 มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ. 2546)
1.3 ทหารกองประจำการ ขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดฯ, ทหารกองเกินที่ร้องขอ สมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และครบกำหนดปลดประจำการใน 1 พ.ค. 65
2 ผู้สมัคร และ บิดา มารดา ต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตร, นายทหารประทวน, นายตำรวจสัญญาบัตร และนายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด อยู่แล้ว มารดา จะไม่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้
3 มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการทหาร ตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ.2497
4 บุคคลที่มีรอยสักตามร่างกาย ต้องอยู่ภายในร่มผ้า และมีลักษณะที่ไม่มีขนาดใหญ่ จนน่าเกลียด ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
5 ไม่อยู่ในสมณเพศ, ไม่บกพร่องในศีลธรรม และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือ ประพฤติตัว เป็นภัยต่อสังคม
6 ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญามาก่อน โดยเฉพาะคดียาเสพติดทุกประเภท สำหรับผู้มี ประวัติคดีอาญาต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับสมัครทราบ ซึ่งหากตรวจพบภายหลังจะระงับการบรรจุ
7 ไม่เคยออกจากการเป็นข้าราชการทหารประจำการ เพราะความประพฤติ บกพร่อง หรือ ถูกไล่ออกมาก่อน
8 ทหารกองหนุนที่มี ยศ จ.ส.ต. – จ.ส.อ. งดรับสมัคร
9 เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


ช่างยานยนต์

1) เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 หรือ บุคคลพลเรือนชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2546) และงดรับบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2544
2) มีความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (จบการศึกษา ม.3 แล้วศึกษาต่อในระดับ ปวช.) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม หรือเครื่องกล สาขางานช่างยนต์ ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ


ช่างเขียน

1) เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4,5 หรือ บุคคลพลเรือนชายอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2546)
2) มีความรู้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (จบการศึกษาจาก ม.3 แล้วศึกษาต่อ ในระดับ ปวช.) ประเภทสาขาวิชา ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม, สาขาจิตรกรรม, สาขาเคหภัณฑ์, สาขา ศิลปหัตถกรรม , สาขาวิจิตรศิลป์ และสาขาศิลปะ ตามแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ


เสมียน

1) เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2546)
2) มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( มัธยมศึกษาตอนต้น ) ตามแผนการ ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3) มีความรู้ทางด้านพิมพ์ดีด และ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น


พลวิทยุ

1) เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปี (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ.2535 ถึง พ.ศ.2546 )
2) มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( มัธยมศึกษาตอนต้น ) ตามแผนการ ศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ


พลขับรถ

1) เป็นทหารกองหนุน หรือผู้สำเร็จนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3, 4, 5 มีอายุ ไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (ครบ 22 ปีบริบูรณ์ใน พ.ศ.2565) แต่ไม่เกิน 30 ปี
2) มีความรู้ไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น) ตามแผน การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
3) มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ จากกรมการขนส่งทางบกแล้ว

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัคร ณ โรงพลศึกษา

กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี (ฝ่ายกำลังพล) ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี25230 ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 – 14 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ฯ

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments