กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ม.ค. 2565 รวม 47 อัตรา,

กระทรวงวัฒนธรรม  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-7 ม.ค. 2565  รวม 47 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงวัฒนธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/16039/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 47
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชลบุรี,นนทบุรี,บึงกาฬ,ประจวบคีรีขันธ์,พระนครศรีอยุธยา,พิษณุโลก,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ระยอง,ราชบุรี,สมุทรปราการ
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัคร จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน จำนวน ๔๗ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๖ แท่งพระราชบัญญัติการจัดซื๋อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๖๗ ลงวันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

อัตราว่าง : 47 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติทั่วไป
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินสี่สิบห้าปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
(๓) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธื้ใจ
(๔) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๕) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม,สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไรัความสามารถ หรือ จิตฟ้นเพิอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว่ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
(๖) ไม่เป็นผู้,ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
(๗) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหโทษ
(๘) ไม,เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(๙) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นชองรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (เอกสารแนบท้าย ๒)
(๑) เพศชายที่มีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมปฏิบัติงานพิธีการศพ
(๒) วุฒิการศีกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
(๓) ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

ปฏิบัติงานในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน งานพระราชทาน นํ้าหลวงอาบศพ งานพระราชทานเพลิงศพ งานพระราชทานดินฝืงศพ ปฏิบัติงานสนับสนุนสำหรับการปฏิบัติในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน รวมทั่งบำรุง รักษาวัสดุอุปกรณ์ และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพิธี

สอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเจียน (แบบปรนัย) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ การเมือง สังคมโลก
(๒) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
– สอบคัดเลือกเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) เป็นการทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจัดจ้าง ด้วยวิธีการสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติ โดยพิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ทวงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบเพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวัฒนธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงวัฒนธรรม

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments