โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ม.ค. -13 ม.ค. 2565

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ม.ค. -13 ม.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16040/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนดุริยางค์ทหารบก
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ม.ค. – 13 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมดุริยางค์ทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก

กรมดุริยางค์ทหารบก มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือนชาย – หญิง เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็น นักเรียนดุริยางค์ทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามรายละเอียด และหลักเกณฑ์ด้งนี่

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนดุริยางค์ทหารบก

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

ประเภทเครื่องดนตรีที่รับสมัคร

ชาย รับเครื่องดนตรี 19 ชนิด ประกอบด้วย
1. Piccolo/Flute
2. Clarinet
3. Saxophone
4. Trumpet/Cornet
5. French Horn
6. Trombone
7. Euphonium/Baritone
8. Tuba/Sousaphone
9. Percussion
10. Drum Set
11. Violin
12. Viola
13. Cello
14. Double Bass
15. Electric Guitar
16. Electric Bass
17. Keyboard
18. Piano
19. Voice

หญิง รับเครื่องดนตรี 9 ชนิด ประกอบด้วย
1. Piccolo/Flute
2. Clarinet
3. Saxophone
4. Violin
5. Viola
6. Cello
7. Double Bass
8. Piano
9. Voice

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนดุริยางค์ทหารบก

– อายุ 15- 18 ปี (เกิดใน พ.ศ. 2547 – 2550)
– จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกรดเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ำกว่า 2.00
– ต้องเล่นเครื่องดนตรีอย่างใดอย่างหนึ่งได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑.๓ ต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ สำหรับนักเรียนดุริยางค์ ที่ศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ทหารบก อผูในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับซึ่งเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่บิดา และมารดามิได้ มีสัญชาติไทยโดยการเกิดหรือสัญชาติอื่น ให้ลือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติว่าด้วยการกำหนดสัญชาติ ตามระเบียบนี้
๑.๔ มีบุคลิกดีโดยมีอวัยวะรูปร่างลักษณะท่าทาง ขนาดชองร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพบก กำหนดรายละเอียดไว้ใน ผนวกท้ายระเบียบ
๑.๕ มีความรู้ความสามารถด้านดนตรี ทั้งทางทฤษฎีแสะปฏิบัติ
๑.๖ เป็นโสด ไม่เคยมีความประพฤติเลื่อมเสียทางเพศ
๑.๗ เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี มีความเลื่อมใสในระบอบ การปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และมีผู้ปกครองดูแลรับผิดชอบ
๑.๘ ไม่เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวช
๑.๙ ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
๑.๑๐ ไม่เป็นผู้มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันได้แก่ การเสพ การมีไว้ในครอบครอง เพื่อการเสพ และการจำหน่าย ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาไม่เคยต้องคำพิพากษาในคดียาเสพติด และไม่เคยต้องคำพิพากษาให้ถูกลงโทษจำคุก เร้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำ โดยประมาท
๑.๑๑ ไม่เคยเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนทหาร และอยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจาก ความผิดหรือหนีราชการ
๑.๑๒ เป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครองให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ ทหารบกแล้ว
๑.๑๓ ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้รับรองที่มีคุณสมบัติตามที่กองทัพบกกำหนด ทำการรับรอง ตามพันธกรณี
๑.๑๔ ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับองค์กรชองรัฐบาลหรือเอกชน อันจะเป็นอุปสรรค ต่อการศึกษา

วิธีการสมัครงานข้าราชการ โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 13 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “โรงเรียนดุริยางค์ทหารบก

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments