Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 ม.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมทางหลวงชนบท

ลิงค์: https://ehenx.com/16041/ หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรโยธา,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานขับรถยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 9,400-15,000
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี)

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยกรมทางหลวงชนบท โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๑๕ (อุดรธานี) มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

วิศวกรโยธา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

–    ไต้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมชลประทาน หรือวิศวกรรมโครงสร้าง
–    ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมาย กำหนด ในระดับภาคีวิศวกร, สามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา


นายช่างโยธา

–    ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาช่างก่อสร้าง หรือ ช่างสำรวจ หรือช่างโยธา


เจ้าพนักงานธุรการ

–    ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชา บริหารธุรกิจ พาณิชยการ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ เลขานุการ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิขาหนึ่ง ที่เห็นว่าเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่จะปฏิบัติ


พนักงานขับรถยนต์

–    มีความรู้ความสามารถและความขำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับ รถยนต์ตามกฎหมาย


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

๑.๕.๑ ได้รับวุฒิไม่ตากว่าปวช. หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างเครื่องกล ช่างกลโรงงาน และสาขาวิชาอื่นๆ ที่ส่วนราชการเห็นว่ามีความเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ ๒ ขึ้นไป และมี ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือ
๑.๕.๒ กรณีไม่มีคุณวุฒิ ตามข้อ ๑.๕.๑ ต้องได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ชนิดที่ ๒ ขึ้นไป และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานขับเครื่องจักรกลมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี

วิธีการสมัครงาน กรมทางหลวงชนบท  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 5 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทางหลวงชนบท

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments