สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ บัดนี้-14 ม.ค. 2565 รวม 8 อัตรา,


ฝากประชาสัมพันธ์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/16042/ หรือ
ตำแหน่ง: สถาปนิก,วิศวกร,เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ,เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 8
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัคร

ประกาศสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือก บุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๗ ตำแหน่ง รวม ๘ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


วิศวกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่บัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

สถาปนิก

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม
๓) หากมีประสบการณ์และมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมภาคี สถาปนิก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

๔) มีความรู้ ความเข้าใจในการสนับสบุนการออกแบบและวางผังชุมชน โดยเน้นกระบวนการมี ส่วนร่วมของชุมชน พัฒนาและสร้างทีมช่างชุมชนให้สามารถดำเนินการออกแบบ วางแผน บริหารงานก่อสร้างชุมชนได้ด้วยตนเอง
๕) สามารถจัดระบบข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงานผลข้อมูล และการเขียนรายงาน
๖) สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆ เช่น GIS


วิศวกร

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา/ชลประทาน/สิ่งแวดล้อม) หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) มีความสามารถในการสื่อสารและทำงานร่วมกับชุมชน
๔) สามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, SketchUp, Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆ เช่น การออกแบบโดยใช้โปรแกรมโครงสร้าง STAAD, โปรแกรม GIS
๕) หากมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร จากสภาวิศวกร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การ จัดการสารสนเทศดิจิทัล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๓) สามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษา .Net (c#), HTML5, PHP หรือภาษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การพัฒนา Web Application ได้อย่างน้อย ๑ ภาษา
๔) มีความรู้และทักษะในการใช้ภาษา SQL และสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานฐานข้อมูล Microsoft SQL Server ได้
๕) มีทักษะในการถ่ายทอดหรือนำเสนอผลงานให้แก่เพื่อนร่วมงานและผูใช้งาน
๖) สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
๗) หากมีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Web Application และ Web Service หรือ API จะ
ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๘) หากมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องในงานพัฒนาชุมชนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เจ้าหน้าที่บัญชี

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี
๓) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานได้ เป็นอย่างดี

๔) มีความรู้เกี่ยวกับนโยบายบัญชีและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ภาษีอากรและกฏหมาย เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
๕) มีความละเอียดรอบคอบ ชื่อสัตย์สุจริต


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขา อื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) มีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการตรวจสอบภายใน
๔) มีความรู้ด้านกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนมติคณะรัฐมนตรีที่ เกี่ยวข้องใช้ในการตรวจสอบ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
๕) มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft Office


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ คิลปศาสตร์ ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง
๓) หากมีประสบการณ์ด้านการติดต่อประสานงานต่างประเทศอย่างน้อย๒ปีจะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ
๔) หากมีคะแนนสอบ TOEIC อย่างน้อย ๗๐๐ คะแนน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
๕) มีความเข้าใจเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการทำงานแบบภาคีความร่วมมือ
๖) มีความคล่องตัว สามารถแก่ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
๗) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในงานที่รับผิดชอบได้ดี
๘) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
๙) สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑) อายุไม่เกิน ๓๕ปีบริบูรณ์
๒) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการ
๓) สามารถสรุปและเขียนรายงานเชิงวิชาการได้
๔) ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

สถาปนิก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

สนับสนุนการออกแบบวางผัง ประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การออกแบบบ้านและผังชุมชน การวางระบบงานก่อสร้าง การตรวจงวดงานชุมชน การพัฒนาและสร้างทีมช่างชุมชนให้สามารถออกแบบและ ก่อสร้างชุมชนได้ด้วยตนเอง ออกแบบระบบการรวบรวมข้อมูลด้านการแก่ไขปัญหาที่อยู่อาศัย วิเคราะห์ และ รายงานผล เพื่อใช้ข้อมูลเป็นเครื่องมือสนับสบุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานภาคีต่างๆ


วิศวกร

รวบรวมแผนงาน รับผิดชอบงานพัฒนาและสนับสบุนการวางระบบงานก่อสร้าง การออกแบบและการ วางผังชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและสร้างทีมช่างชุมชนให้สามารถออกแบบและก่อสร้างที่อยู่อาศัยในชุมชนได้ ด้วยตนเองอย่างถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับอาคารใน โครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่สำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานงาน ก่อสร้าง รวมถึงรับผิดชอบการติดตาม และรายงานความคืบหน้าในภาพรวมของการก่อสร้างประสานเชื่อมโยง ข้อมูลของสถาบันกับองค์กรชุมชนระดับต่างๆ หน่วยงานภาคีพัฒนา ในระดับท้องถิ่น และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับ
มอบหมาย


เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประสานงานหน่วยงานภายในสถาบันและผู้ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบเชื่อมโยงระบบ ฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในสถาบัน ดังนี้
๑) พัฒนาโปรแกรม เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
๒) จัดทำรายงานจากฐานข้อมูลของสถาบันและของหน่วยงานที่มีการเชื่อมโยงข้อมูล
๓) ปรับปรุง แก่ไขโปรแกรม ร่วมกับทีมพัฒนาโปรแกรม (Outsource)
๔) นำเสนอ สาธิต หรือจัดอบรมแนะนำวิธีใช้งานโปรแกรมให้แก่ผูใช้งานโปรแกรมต่างๆ
๕) สนับสนุน ร่วมวางแนวทาง แผนงาน และโครงสร้างของระบบโปรแกรมต่างๆ ให้สอดคล้อง กับการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน
๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่บัญชี

๑) จัดทำรายการสั่งจ่ายเงินประจำวันให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงิน
๒) จัดทำใบสำคัญรับเงินประจำวัน
๓) จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน
๔) จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร
๕) จัดทำรายงานทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย และมาตรฐานการบัญชี ภาครัฐ
๖) จัดทำงบกระแสเงินสดประจำเดือน
๗) จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนให้แก่บริษัท ห้างร้าน และอื่นๆ
๘) ยื่นแบบการชำระค่าภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน ส่งกรมสรรพากร


เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

รับผิดชอบงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน ในด้านการเงิน งบประมาณ การพัสดุ รวมทั้งระบบงานและเอกสารทางด้านบัญชี การเงิน การงบประมาณ การทำสัญญา และ การบริหารพัสดุรวมทั้งปฏิบัติงานอื่นๆ และตามแนวทางของคณะกรรมการตรวจสอบ รายละเอียด ดังนี้
๑) ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลข ต่างๆ
๒) ตรวจสอบการจัดการ และหรือการปฏิบัติงาน การบริหารงานด้านอื่นๆ ของสถาบันให้ เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศของสถาบันฯ และมติ คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
๓) ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานแล้ว สรุปประเด็นและความเห็นกับหน่วยรับตรวจและ จัดทำรายงานเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

๔) ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารของหน่วยรับตรวจ
๕) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแกไขระบบของหน่วยรับตรวจ
๖) ประสานงานกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗) ประสานงานและสนับสนุนพื้นที่เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดค้น เครื่องมือเทคนิค วิธีการ
๘) พัฒนาระบบกลไก กระบวนการติดตามตรวจสอบโดยองค์กรชุมชน/เครือข่าย
๙) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามแนวทางของคณะอนุกรรมการ ตรวจสอบ หรือจากคณะกรรมการสถาบันฯ


เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

๑) ร่างหนังสือโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ งานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ใน การติดต่อประสานงานกับองค์กรระหว่างประเทศ และตอบหนังสือราชการ
๒) ศึกษารายละเอียด เตรียมข้อมูล วิเคราะห์ ทำความเห็น รายงาน และดำเนินการติดต่อ ประสานงานเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ ในเรื่องการอบรม สัมมนา การศึกษาดูงานของคณะ จากต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานของสถาบัน และคณะศึกษาดูงานของสถาบัน ที่จะเดินทาง ไปดูงานต่างประเทศ รวมทั้งทำหน้าที่ผู้บรรยายและล่ามแปลภาษา
๓) อำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลหรือเจ้าหน้าที่จากต่างประเทศ ที่มาประสานการทำงานกับ สถาบัน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๔) จัดทำสื่อภาษาอังกฤษเพื่อการเผยแพร่งานขององค์กร ในรูปแบบต่างๆ เข่น การจัดทำ เว็บไซต์ภาษาอังกฤษ และเอกสารเผยแพร่องค์กร เข่น แผ่นพับ โบรชัวร์ หรือ คู่มือโครงการ ต่างๆ ของสถาบัน
๕) งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยสภาองค์กร ชุมชน รวบรวมข้อมูล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเกี่ยวกับงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินงานสภาองค์กรชุมชนตำบล ประมวลข้อมูลภาพรวมของงานสภาองค์กรชุมชน จัดทำผลการประชุมเสนอต่อ ที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนระดับชาติเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายและเครื่องมือต่างๆ ในการ สนับสนุนการพัฒนาสภาองค์กรชุมชน สนับสนุนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการสมัครงานเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครกรอกข้อมูลในใบสมัครให้ ครบถ้วน ระบุชื่อตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร รหัสตำแหน่ง สังกัด พร้อมแนบรูปถ่ายหน้าตรง สำเนาใบปริญญาบัตร สำเนาใบรายงานผลการศึกษา และหลักฐานทางการทหาร (เพศชาย) ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบดังกล่าว มาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrcodi@codi.or.th

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.023788300

ต่อ 8266,8777

ดาวน์โหลดไฟล์ “สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments