กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ก.พ. 2565 รวม 17 อัตรา,

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-25 ก.พ. 2565 รวม 17 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/16378/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นิติกร,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการพาณิชย์,นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 17
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ที่ ๔/๒๕๖๕

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ด้วย กรมล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานกองทุน ล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๑๖ อัตรา ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๗ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนิติกร จำนวน ๒ อัตรา ตำแหน่งนักวิเคราะห์ นโยบายและแผน จำนวน ๓ อัตรา ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ (๒) แห่งระเบียบกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วย การบริหารกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงาน ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕โดยอนุโลม ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน กองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ของกรมล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ จากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจหรือเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา ใดวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาดังกล่าวข้างด้น


นักวิชาการพัสดุ

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ จากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา


นิติกร

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ จากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชานิติศาสตร์


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ จากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการพาณิชย์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ จากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การบัญชี รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ (สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาการจัดการ


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ จากมหาวิทยาลัย หรือสถานศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาใด วิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าวข้างด้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานทางวิชาการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
การงบประมาณ การบัญชีทั่วไปของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การศึกษา วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล การใช้จ่ายเงิน การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและบัญชี การวิเคราะห์งบประมาณ การพัฒนาระบบงานคลัง ตรวจสอบความถูกต้องของการลงบัญชีประเภทต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ของเงินกองทุนส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ เงินทุนหมุนเวียน เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบ วิธีการ บัญชี ของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(๒) รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของเงินกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพร้อม ที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
(๓) จัดทำงบเงินกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแก่หน่วยงานของรัฐเพื่อให้การจัดสรร เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
(๔) ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของหน่วยงาน เพื่อให้การ ใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๕) กำกับดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินของเงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตาม ระเบียบปฏิบัติของเงินกองทุนฯ
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชี แก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการ ปฏิบัติงาน วางโครงการ กำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำดู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นด้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ เงินกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมถุทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและสัมถุทธผลตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องด้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบ ข้อมูลและความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ งานการเงินและบัญชีเพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบายแผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รายละเอียด ของพัสดุเพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพการร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวาง ระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบัติงานด้านการพัสดุ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ และมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ไดโดยสะดวก
(๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๕) จำหน่ายพัสดุ เมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(๖) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติกรรม สัญญา ที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ
(๗) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการ ปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นด้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
(๘) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องด้นแก่ หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับ งานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


นิติกร

ปฏิบัติงานทางกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา วินิจฉัยปัญหากฎหมายร่าง และพิจารณาตรวจร่างกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดี การสอบสวน ตรวจพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับวินัย และ การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ และปฏิบัติงานหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) การรวบรวม และศึกษาข้อมูลในงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติกรรม สัญญา ที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมาย
(๓)ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย ผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องด้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับงาน กฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน พิจารณา เสนอแนะ เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของกองทุน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือ ความมั่นคงในระดับประเทศ รวมถึงประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อ ประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการของกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือใช้เป็นข้อมูล สำหรับกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับประเทศแล้วแต่กรณี และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวมรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และ สังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของกองทุนล่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ
(๒) รวมรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องด้น เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของกองทุน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
(๓.) วิเคราะห์นโยบายของกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ หรือนโยบาย แผนงาน และ โครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการ ปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
(๔) สำรวจ รวมรวมและประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็น ปัญหาทาง เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์ ของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(๕) ศึกษาวิเคราะห์และให้ความเห็นประกอบการพิจารณาอนุมัติหรือเปลี่ยนแปลงการดำเนินโครงการ ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ
(๖) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (๗) รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลโครงการที่ได้รับอนุมัติ
(๘) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ คณะทำงานกลั่นกรอง โครงการขอใช้เงินกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และคณะทำงานกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย
(๙) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธที่กำหนดไว้
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลส้มฤทธตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ มติ คณะกรรมการ การจัดทำแผนงาน โครงการ การประเมินผลการดำเนินงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(๒) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ มติคณะกรรมการ การจัดทำแผนงานโครงการ การประเมินผลการดำเนินงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


นักวิชาการพาณิชย์

ปฏิบัติงานทางวิชาการพาณิชย์ ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่าง ประเทศ เพื่อจัดทำข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ การให้บริการข้อมูล การค้าระหว่างประเทศ และการส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) จัดทำข้อมูลและให้บริการข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ และส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ
(๒) พัฒนาความรู้ความสามารถแก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในด้านการค้าระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และสมรรถนะในการส่งออก ตลอดจนประสานงานและให้ความร่วมมือแก่สถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ
(๓) สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการตลาด ธุรกิจ งานด้านการส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ รวมทั้งอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการด้านการค้า และการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ประกอบธุรกิจและขยายโอกาสในการแข่งขันทางการค้า
(๔) ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณของสำนักงบประมาณ (e-Budgeting) ระบบบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ (Non-Budgetary Management System : NBMS) : ระบบการรายงานทาง การเงิน แผน – ผลรับจ่าย และ Take Survey (การสำรวจความคิดเห็น/พึงพอใจ) รวมทั้ง ระบบงานกองคลัง (Progress) การจัดทำแผนงานประจำปี และการเบิกจ่ายของงานกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
(๕) กำหนดแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ การจัดทำแผนพัฒนาระบบฐานข้อมูล ระยะยาว (๓- ๕ ปี) การใช้สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้ง การจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัสระยะยาวและประจำปี
(๖) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธที่กำหนดไว้
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ สร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการค้าระหว่างประเทศในระดับเบื้องด้นแก่หน่วยงานภาครัฐและ ภาคเอกชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ข้อมูลและ สามารถดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ
(๒) ให้บริการข้อมูลวิชาการ สถิติการค้า การตลาดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบข้อหารือต่างๆ ในระดับ เบื้องด้นแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานตรวจสอบการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในฐานะที่เป็นเครื่องมือของผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการ ตรวจสอบการดำเนินงาน การบริหารจัดการ การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพัสดุ ในหน่วยงานของกองทุน ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้สอดคล้องกับแผนงาน โครงการ และนโยบายของกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่าง ประเทศ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง การประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และเทคนิค วิธีการตรวจสอบ เสนอแนะนโยบายและแนวทางการตรวจสอบ มาตรการ การควบคุมภายในและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้อง
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐานการทำ สัญญา และเอกสารต่างๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี เพื่อให้การตรวจสอบดำเนินไปอย่างถูกต้อง และได้ผลตรงกับ หลักฐานที่เกิดขึ้นจริง
(๒) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารเงินกองทุนฯ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการ บริหารด้านอื่นๆ ของกองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เพื่อดูแลให้การใช้เงินกองทุนฯ และทรัพยากรเป็นไปอย่าง ประหยัด มีประสิทธิภาพสูง และตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๓) ร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานทางการบริหารเงินกองทุนฯ การเงิน การบัญชี พัสดุและทรัพย์สิน และ การบริหารด้านอื่นๆ ของหน่วยงานต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และกรอบของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงาน ของแต่ละหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้อง และมีการใช้เงินกองทุนฯ และทรัพยากรเป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและตรงตาม วัตถุประสงค์ที่กำหนด
(๔) ร่วมจัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจสอบ และรายงานการตรวจสอบต่างๆ เพื่อเสนอผลการตรวจสอบ ข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารและหน่วยงานด้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงานและนำไปพัฒนาและปรับปรุง การดำเนินงานของกองทุนล่งเสริมการค้าระหว่างประเทศต่อไป
(๕) ตรวจสอบการใช้และเก็บรักษายานพาหนะในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความประหยัดและถูกต้องตาม ระเบียบของทางราชการ
(๖) ตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายและการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งเงินยืม และการจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดไว้
(๗) ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรูใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน ตรวจสอบภายใน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๘) ปฏิบัติงานและสนับสนุนอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานบรรลุภารกิจที่ กำหนดไว้ที่กำหนดไว้
๒. ด้านการวางแผน
(๑) วางแผนการดำเนินงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลส้มฤทธที่กำหนด
(๒) ประชุมสัมมนา การจัดทำงบประมาณ การเงิน เพื่อร่วมกำหนดนโยบายให้ถูกต้องและเป็นไปตาม ระเบียบ
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความ ร่วมมือและผลสัมฤทธตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
(๓) ชี้แจงข้อมูลเหตุผลของระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายในการตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ ภายในองค์กร เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญในการตรวจสอบองค์กรให้หน่วยงานรับตรวจเข้าใจในการปฏิบัติงานของ หน่วยงานตรวจสอบภายใน
๔. ด้านการบริการ
(๑) ฟิกอบรม ให้คำปรึกษา เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจ และเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และตอบข้อซักถามและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ พร้อมทั้งช่วยแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนมีความรับผิดชอบอยู่ ในระดับเบื้องด้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือ ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
(๒) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานตรวจสอบภายในที่ตนรับผิดชอบในระดับด้น แก่หน่วยงาน เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

วิธีการสมัครงานพนักงาน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments