กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2565

กรมการขนส่งทางบก  เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 ก.พ. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการขนส่งทางบก

ลิงค์: https://ehenx.com/16377/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,500-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการขนส่งทางบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 28 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักวิศวกรรมยานยนต์

เรื่อง วับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าวับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ดามโครงการเพื่มประสิทธิภาพในการยกระคับมาดรฐานยานยนต์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใข้ถนบ (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปึงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ดามที่สำนักวิศวกรรมยานยนต์ ได้รับจัดสรรเงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน จำนวนเงิน ๒1๒๘๓,๖๘๐.- บาท (สองล้านสองแสนเถัาหมื่บสามพันหกร้อยแปดสิบบาทถัวบ) เพื่อดำเน้นโครงการ เพื่มประสิทธิภาพใบการยกระดับมาตรฐานยาบยนต์ เพื่อความปลอดภัยใบการใช้รถใช้ถนน (ผู้ช่วยวิศวกร) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จัดจ้างลูกจ้างเหมาบริการ จำบวน ๑๕ อตรา ประกอบด้วย นักวิชาการขบส่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างตรวจสภาพรถ และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เนื่องจาก มีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ยกเลิกสัญญาจ้าง จำนวน ๒ อัตรา ดังนั้นเพื่อให้การปฏีบัต์งานเป็นไปด้วยความเริยบร้อย สำนักวิศวกรรมยานยนต์ จึงมีความประสงค์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเปีนลูกจ้างเหมาบริการไนตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ด้งกล่าวโดยระยะเวลาจ้างเหมาเป็นไปตามเงื่อนไชที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ปฎบัดงานที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ กรมการชนส่งทางบก มีรายละเอียดขอบเขตงานจ้างดามเอกสารแนบท้ายประกาศ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10500- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ภาคความรู้ศวามุสามารถเฉทาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับคอมพัวเตอรในการปฏิบัติงานและโปรแกรมประยุกต์
– Word – Excel
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
๑. ยุคลืกภาพ ห่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
๒. ความคดรีเริ่ม และปฏิภาณไหวพรีบ
๓. มบุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม
๔. การแกั!ขปืญหาเฉพาะหน้า

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการขนส่งทางบก  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิศวกรรมยานยนต์ อาคาร 6 ชั้น 3

กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.022718888

ต่อ 6301 และ 6304

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการขนส่งทางบก

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments