กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-11 มี.ค. 2565

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-11 มี.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ลิงค์: https://ehenx.com/16381/ หรือ
ตำแหน่ง: นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 11 มี.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง  รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล

ด้วยกรมทรัพยากรนํ้าบาดาล จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบ้ติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และตำแหน่งบายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ และมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ค. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบ แข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500-12650 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

๔.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาคาสตร์ กายภาพ ทางธรณีวิทยา หรือ ทางเทคโนโลยีธรณี
๔.๒ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปชองสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือ สูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษานั้นเพิ่มอีกหนึ่งฉบับด้วย


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

๔.๑ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังต่อใปนี้
๑) สาขาวิชารัฐศาสตร์
๒) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
๓) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๔) สาขาวิชาการจัดการ
๕) สาขาวิชาการบัญชี
๖) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
๔.๒ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามาวิถทั่ วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัคความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษานั้นเพิ่มอีกหนึ่งฉบับด้วย


นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

๔.๑ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) สาขาวิขาโยธา
๒) สาขาวิชาการก่อสรัาง
๓) สาขาวิชาสำรวจ
๔) สาขาวิชาไฟฟ้า
๕) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
๖) สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
๗) สาขาวิขาเครื่องกล
๘) สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
๙) สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
๑๐) สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
๑๑) สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
๑๒) สาขาวิชาช่างเทคนิคอุตสาหกรรม
๕.๒ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่า
ในกรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นสำเนาหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. โนระดับที่สูงกว่าที่สมัครสอบ ให้ยื่นสำเนาปริญญาบัตรหรือหลักฐานการศึกษาที่ระบุ วันที่สำเร็จการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษานั้นเพิ่มอีกหนึ่งฉบับด้วย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิน้ติงานระดับตัน ที่ด้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านธรณีวิทยา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑) สำรวจ ศึกษา วิจัย ทางธรณีวิทยาทั่วไปในด้านธรณีวิทยารากฐาน ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี วิศวกรรมธรณีวิทยา ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และอุทกธรณีวิทยา เพื่อจัดทำรายงานผลการสำรวจเบื้องต้น จัดเก็บ ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จัดทำแผนที่ทางธรณีวิทยาและใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนบริหารจัดการทรัพยากร นั้าบาดาล
๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาคุณภาพนั้าบาดาล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งการอุปโภค บริโภค รวมถึงเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมพื้นฐานต่าง ๆ
๓) ศึกษา รวบรวม และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ด้านทรัพยากรนํ้าบาดาล เพื่อการสงวน อนุรักษ์ ฟินฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนั้าบาดาล รวมถึงการกำหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยและการวางแผน มาตรการป้องกันเฝ็าระวังภัย
๕.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๕.๓ ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท้จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการคำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๔ ด้านการบริการ
๑)ให้คำแนะนำ ปรึกษาในเบื้องต้นและเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและ อุทกธรณีวิทยาแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการอย่าง มืประสิทธิภาพ
๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มีอ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู และการทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ ด้านธรณีวิทยาและอุทกธรณีวิทยา


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมี ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑) รวบรวมและศึกษาข้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อจัดจ้างแบบต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
๔) ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
๕) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกด่อไป เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ไห้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำในการ ปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและนิกอบรม จัดทำคู่มีอประจำสำหรับการนิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์ เครื่องมือที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ไนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๕.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๕.๓ ด้านการประสานงาน
๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี๋ตามที่กำหนด
๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการตำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๕.๔ ด้านการบริการ
๑) ให้คำแนะนำ ตอบบีญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานพัสดุที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับ เบื้องด้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์
๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศที่ เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อให้สอดคล้องและสนับสบุนภารกิจของหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นชี่งไม’จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้านช่างเทคนิค ตามแนวทาง แบบอย่าง ชั้นตอน และวิธีการที่ขัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๕.๑ ด้านการปฏิบัติการ
๑) ดูแล ควบคุมตรวจซ่อมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคเครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ วัสดุและครุภัณฑ์อื่น ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและพร้อมในการใช้งาน
๒) ซ่อม สร้าง ผลิต ประกอบ ดัดแปลง เขียนหรือออกแบบ ติดตั้ง เครื่องจักร เครื่องยนต์
เครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งการทดลองใช้เครื่องจักร เครื่องกล และสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชา และมาตรฐานงานช่าง และให้เกิดความปลอดภัย
๕.๒ ด้านการบริการ
๑) ให้คำปรึกษา แนะนำ ชัดทำข้อมูล ถ่ายทอดความรู้ทั้งโนเซิงทักษะเฉพาะด้านและทักษะ
ทั่วไปให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานราชการ เอกขน และประขาขน เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะเหมาะสมแก่การปฏิบ้ติงานในหน้าที่
๒) ติดต่อประสานกับหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและปฏิบติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเชียน) คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน ดังนี้
๑) ความรู้ด้านนี้าบาดาล
๒) ความรู้ด้านธรณีฟิสิกส์
๓) ความรู้ด้านอุทกธรณีวิทยา
๔) ความรู้ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)

การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยการทดสอบ ดังนี้
พิจารณาจากประว้ติส่วนตัว ประว้ต๊การศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคต็ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิงแวดล้อม ความคิดริเรื่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง


นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม ๒00 คะแนน โดยการทดสอบ ดังนี้
๑) พระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยการทดสอบ ด้งนี้
พิจารณาจากประวิติส่วนตัว ประวิติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแช่งข้น เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง


นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

การสอบเพี่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบช้อเขียน) คะแนนเต็ม
๒๐๐ คะแนน โดยการทดสอบ ดังนี้
๑) ความรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
๒) ความรู้ด้านเครื่องกล
๓) ความรู้ด้านโยธา การก่อสร้าง และสำรวจ

การสอบเพี่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) คะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน โดยการทดสอบ ดังนี้
พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประรัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา
อุปนิสัย อารมณ์ ทัคนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณ ไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแช่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 11 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments