กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 28 ก.พ. -18 มี.ค. 2565 รวม 34 อัตรา,

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบ 28 ก.พ. -18 มี.ค. 2565 รวม 34 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมธนารักษ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16382/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,นักจัดการงานทั่วไป,นักประชาสัมพันธ์,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,มัณฑนากร,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างสำรวจ,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,พนักงานบริการ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 8,690-15,000
อัตราว่าง: 34
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ก.พ. – 18 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมธนารักษ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ)

ด้วยกรมธนารักษ์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่ราชพัสดุ) จำนวน ๑๔ ตำแหน่ง รวม ๓๔ อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๔๓๗โดยอนุโลม หนังลือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๗.๖/ว ๓๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๔๔๒ ที่ กค ๐๔๒๘/ว ๑๑๒ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๔๔๓ โดยอนุโลม ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๓/ว ๑๓ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๒ หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๒๐/ว ๑๐๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๔๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวๆ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


มัณฑนากร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000  บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา,ปวส.ทุกสาขา


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 8690 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400 บาท

คุณวุฒิ : ป.6

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักจัดการงานทั่วไป

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักประชาสัมพันธ์

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ทางภูมิศาสตร์ ทางระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์แผนที่ ทางแผนที่และเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือทางภูมิสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


มัณฑนากร

 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และ ประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างไฟฟ้า

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องกล จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างสำรวจ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างโยธา

 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชา การจัดการทั่วไป สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาการขาย หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


เจ้าพนักงานธุรการ

 1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

พนักงานบริการ

 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป (ม.๓ ขึ้นไป)


พนักงานขับรถยนต์

 ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ชื้นไป (ป.๖ ชื้นไป) และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามกฎหมาย

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

   (๑) ศึกษา วิเคราะห์ กฎหมายเกี่ยวกับที่ราชพัสดุหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมา กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข มาตรฐานการใช้ที่ราชพัสดุ การจัดให้เช่า และการจัดทำสัญญาต่างตอบแทน
  (๒) ดำเนินการเกี่ยวกับการใซัที่ราชพัสดุและการดำเนินการจัดเช่าต่าง ๆ การจัดให้เช่า การต่ออายุสัญญาเช่า การโอนสิทธิการเช่า การสืบสิทธิการเช่าแทนผู้เช่าเดิมที่ถึงแก่กรรม การเปลี่ยนแปลง วัตถุประสงค์การเช่า เพื่อควบคุมดูแลรายได้จากการจัดเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุ และเพื่อลดปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
  (๓) ดำเนินการอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ในที่เช่า รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอนุญาตให้ผู้เช่านำสิทธิการเช่าอาคารไปผูกพันเงินกู้ เพื่อให้บริการที่สอดคล้องกับความ ต้องการของผู้รับบริการ จัดทำรับ – จำหน่ายรายการในทะเบียนที่ราชพัสดุ และนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องกับความเป็นจริงและเพิ่มรายได้ให้กับหน่วยงาน
  (๔) บำรุง ดูแลรักษาที่ราชพัสดุ และจัดทำแผนโครงการพัฒนาปรับปรุงที่ราชพัสดุ เพื่อรองรับ การใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุ และเป็นแนวทางในการบริหารการใช้ประโยชน์จากที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สงสุด
  (๕) ดำเนินการเกี่ยวกับการโต้แย้งกรรมสิทธี้ ปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ เรื่องร้องเรียนหรือ ข้อโต้แย้งกรณีต่าง ๆ เพื่อหาข้อยุติปัญหา ให้เกิดความเป็นธรรม และไมให้รัฐสูญเสียผลประโยชน์
  (๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  นักจัดการงานทั่วไป

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  (๑) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติสรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่าง ๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น
  (๒) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสาร สำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไมให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
  (๓) จัดเตรียมการประชุม บันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
  (๔) ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
  (๕) ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
  (๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 


  นักประชาสัมพันธ์

  (๑) จัดกิจกรรมตามโครงการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานประชาสัมพันธ์บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย
  (๒) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน และรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และสรุปผล เพื่อเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์
  (๓) ศึกษา ด้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวิจัย วางแผนการประชาสัมพันธ์ และติดตามผล
  (๔) จัดทำเอกสาร และผลิตบทความ เพื่อการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
  (๕) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกราฟิกดีไซน์ โดยสามารถใข้โปรแกรม Adobe Photoshop หรือ Adobe Illustrator เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
  (๖) ผลิตและตัดต่อวิดีโอ รวมทั้งออกแบบและจัดทำ Artwork ให้เหมาะสมกับฃ่องทาง ลื่อประชาสัมพันธ์
  (๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 


  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

   (๑) รวบรวม วิเคราะห์ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และนโยบายรัฐบาล รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคง
  (๒) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ ของส่วนราชการ หรือทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงาน หรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้
  (๓) วิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง และเสนอข้อคิดเห็น เพื่อช่วยจัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  (๔) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และประเด็น ปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงาน หรือกำหนดยุทธศาสตร์
  (๕) ศึกษา วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล เพื่อประกอบ การเสนอแนะแนวทางการประสานผลักดันยุทธศาสตร์และนโยบาย ตลอดจนการติดตามประเมินผล ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกัน
  (๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  นักวิชาการคอมพิวเตอร์

   (๑) จัดทำฐานข้อมูลที่ดินราชพัสดุทุกประเภทในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
  (๒) ควบคุม กำกับ การดำเนินงานด้านข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ของที่ราชพัสดุ ทุกประเภทในส่วนภูมิภาค ให้ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
  (๓) ตรวจสอบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ดินราชพัสดุทุกประเภทกับหน่วยงาน ผู้ใช้ที่ดินของรัฐทั้งหมดให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
  (๔) จัดทำรูปแปลงที่ดินราชพัสดุทุกประเภททะเบียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการประเมิน มูลค่าทรัพย์สินที่ดินราชพัสดุ
  (๕) จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่ได้จากการถ่ายภาพของอากาศยานซึ่งไม่มีบักบิน (UAV)
  (๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  มัณฑนากร

   (๑) ศึกษา ค้นคว้า ทฤษฎีและองค์ความรู้ทางด้านมัณฑนศิลป้ เพื่อเป็นข้อมูลในการ ดำเนินงานด้านมัณฑนศิลป็
  (๒) สำรวจพื้นที่ ออกแบบ ตกแต่ง จัดทำแบบรูปรายการ กำหนดรายการประกอบแบบ ประมาณราคางานด้านมัณฑนศิลป็และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้แบบที่ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ ของงาน
  (๓) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุครุภัณฑ์และงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานออกแบบ ตกแต่ง ด้านมัณฑนศิลน้
  (๔)ควบคุมการจัดทำครุภัณฑ์และงานมัณฑนศึลปั เพื่อให้ได้ผลงานตามรูปแบบรายการที่กำหนด
  (๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  นายช่างไฟฟ้า

  (๑) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุม การใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ รับส่งข้อมูลขำวสารในภารกิจที่เกี่ยวช้อง เพื่อให้สามารถใข้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
  (๒) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพื่อการวางแผน บำรุงรักษา
  (๓) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อใชในการออกใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือกฎหมายกำหนด
  (๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 


  นายช่างสำรวจ

  (๑) สำรวจ รังวัด คำนวณ ตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผัง เพื่อให้ทราบรายละเอียด และเป็นไปตามแบบที่กำหนด สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  (๒) แก้ไขปัญหาเบื้องต้นจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ของงานที่กำหนดไว้
  (๓) วัดระดับของภูมิประเทศ วางโครงข่ายหมุดหลักฐาน แผนที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน
  (๔) บันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ และรายงานผลเพื่อติดตาม ความก้าวหน้าของงาน
  (๕) กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง
  (๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  นายช่างโยธา

  (๑) สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อให้ตรงตาม หลักวิชาช่าง ความต้องการชองหน่วยงาน และงบประมาณที่ได้รับ
  (๒) ตรวจสอบ แกไข และกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  (๓) ถอดแบบเพื่อสำรวจปริมาณวัสดุที่ใช้ตามหลักวิชาช่างเพื่อประมาณราคาค่าก่อสร้าง
  (๔) ควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมรายงานความก้าวหน้าของงาน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
  (๕) รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาวิเคราะห์วิจัยในงานด้านช่าง
  (๖) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 


  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  (๑) จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไป ตามเป้าหมายที่กำหนด
  (๒) รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน
  (๓) ตรวจสอบและดูความถูกต้องของเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ในการปฏิบัติงาน
  (๔) ประสานงานในระดับฝ่ายหรือกลุ่มกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงาน และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ของหน่วยงาน
  (๕) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  เจ้าพนักงานธุรการ

   (๑) ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
  (๒) รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังลือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
  (๓) ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไวิใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  (๔) รวบรวมรายงานการผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
  (๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  พนักงานบริการ

   ๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันดูแลทรัพย์สินของทางราชการทั้งในและนอก เวลาราชการ
  (๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่
  (๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน รวมทั้งรถยนต์ที่มาติดต่อ
  ราชการ
  (๔) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในการขนย้ายทรัพย์สินและเงินรายได้
  (๕) ปฏิบัติงานเปิด – ปิดระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบอื่น ๆ ภายในห้องควบคุม ตามที่กำหนด เฝ็าตรวจสอบเหตุการณ์ผ่านระบบรักษาความปลอดภัย และคอยระงับเหตุเมื่อมีการแจ้งเหตุ จากระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติภายในห้องควบคุม ทั้งในและนอกเวลาราชการ
  (๖) อำนวยการความสะดวกให้กับบุคคลที่มาติดต่อราชการ
  (๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


  พนักงานขับรถยนต์

   (๑) ปฏิบัติงานขับรถยนต์รับ – ส่งเจ้าหน้าที่ เพื่อไปติดต่อราชการภายนอก
  (๒) ปฏิบัติงานดูแลรักษาทำความสะอาดรถยนต์ บำรุงรักษารถยนต์และซ่อมแชมรถยนต์เบื้องต้น
  (๓) ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลการใช้รถยนต์ประจำวัน
  (๔) ปฏิบัติงานควบคุมการเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ในแต่ละเดือน
  (๕) ปฏิบัติงานแจ้งเหตุการณ์ขัดข้องของรถยนต์เมื่อมีเหตุขัดข้องเกิดชื้น
  (๖) อำนวยความสะดวกและให้บริการที่ดีต่อเจ้าหน้าที่ที่ใช้บริการรถยนต์
  (๗) ขับรถตามกฎจราจรและมีนํ้าใจต่อผู้ร่วมทาง
  (๘) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมธนารักษ์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

  ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. – 18 มี.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมธนารักษ์

  แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

  ฝากประชาสัมพันธ์

  Comments

  comments