ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 มี.ค. -5 เม.ย. 2565

ป.ป.ช. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 มี.ค. -5 เม.ย. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

ป.ป.ช.

ลิงค์: https://ehenx.com/16385/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 25,500-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 มี.ค. – 5 เม.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ป.ป.ช. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ (ด้านกิจการระหว่างประเทศ และด้านกฎหมาย)

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคลชองสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑ และมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลชองสำนักงาน ป.ป.ช. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 25500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการต่างประเทศปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้านกิจการระหว่างประเทศ
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี และ
2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาภาษา วรรณคดี

ด้านกฎหมาย
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง สาขาวิชานิติศาสตร์ และ

2) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน จากสถาบันการศึกษาในประเทศหลักสูตรนานาชาติ (International Program) หรือสถาบันการศึกษา ในต่างประเทศที่ ก.พ. รับรอง สาขาวิชานิติศาสตร์

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ป.ป.ช.  :สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกและเอกสารหลักฐาน ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้น วันสุดท้ายคือ วันที่ 5 เมษายน 2565 ภายในเวลา 16.30 น.) ได้ทาง E – Mail recruitment@nacc.go.th โดยกรอกข้อมูลและเอกสารหลักฐานตามข้อ 4.3 ให้ถูกต้องครบถ้วน และแนบไฟล์ผ่านระบบ E – Mail ดังกล่าว (ประเภทของไฟล์ .PDF) ทั้งนี้ จะถือเอาวันและเวลาการโอนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก เป็นวันและเวลาการยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกและเอกสารหลักฐาน เพื่อจัดลำดับเลขประจำตัวสอบคัดเลือก อนึ่ง ในการโอนเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือกต้องไม่ก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2565

ป.ป.ช. ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2565 – 5 เมษายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ป.ป.ช.

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments