กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 มี.ค. -8 มี.ค. 2565 รวม 81 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 2 มี.ค. -8 มี.ค. 2565 รวม 81 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/16386/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาลวิชาชีพ,นักเทคนิคการแพทย์,นักวิชาการสาธารณสุข
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 40,000-59,680
อัตราว่าง: 81
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,นนทบุรี,สมุทรปราการ (สถาบันบำราศนราดูร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 2 มี.ค. – 8 มี.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ
เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย์ และนักวิชาการสาธารณสุข
ของกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ(คพร.)ในการประชุมครั้งที่๔/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้อนุมัติการจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจให้กระทรวง สาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น
โดยที่กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค มีความประสงค์จะรับ
สมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ หนังสือ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๐๑๒.๒/๓๗๓ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ หนังสือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๘.๐๔/๒๕๓ ลงวันที, ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และคำสั่ง กรมควบคุมโรค ที่ ๓๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาลวิชาชีพ

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 59680- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 41500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการสาธารณสุข

อัตราว่าง : 64 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 40000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


นักเทคนิคการแพทย์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


นักวิชาการสาธารณสุข

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ดังนี้
– สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
– สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
– สาขาวิชาแพทยศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
– สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
– สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
– สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
– สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
– สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
– สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
– สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
– สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
– สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
– สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
– สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา
– สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
– สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษา หรือทางสุขศึกษา
– สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พยาบาลวิชาชีพ

(๑) ปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาบริการ การพยาบาล ตรวจวินิจฉัย ให้การพยาบาล ช่วยเหลือแพทย์ กระทำการรักษาโรค วินิจฉัยปัญหา การให้บริการรักษาผู้ป่วยโควิด – 19
(๒) วางแผนงาน ประสานงาน ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาล ในการให้บริการรักษา ผู้ป่วยโควิด -19 ใน cohort ward และระบบบริการโรงพยาบาลสนาม และ hospitel
(๓) ดูแลผู้ป่วยในระบบ Home isolation (HI), Community isolation (Cl) ติดตามเยี่ยม/ ประเมินอาการผู้ป่วย รายงานแพทย์ จัดยาส่งให้ผู้ป่วยที่บ้านและคัดกรองผู้ป่วยสัมผัสเลี่ยงสูง โดย ATK
(๔) ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19
(๕) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิดอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. คุณสมป่ตเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได็ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  


นักเทคนิคการแพทย์

(๑) งานบริการทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์
๑.๑ ตรวจแยกสายพันธุ SAR CoV-2 ด้วยวิธี Real Time-PCR, Sequencing และ Next Generation Sequencing (NGS)
๑.๒ การเก็บตัวอย่างจากมนุษย์ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การเจาะเลือด การเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab, การขูดผิวหนัง ป้ายเนื้อเยื่อ แผล หนอง และเก็บรักษาจัดทำทะเบียน
๑.๓ การประเมินประสิทธิภาพชุดทดสอบแบบตรวจหาแอนติบอดีทางนี้าเหลืองวิทยาของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19)
๑.๔ การตรวจวิเคราะห์หาแอนติบอดีทางนํ้าเหลืองวิทยาของเชื้อ SARS-CoV-2 (COVID-19) ด้วยวิธีทางขีโรโลยี การตรวจหา Neutralizing antibody วิธี virus culture และวิธี Surrogate NT
๑.๕ การตรวจสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SAR CoV-2 ด้วยวิธี Real Time-PCR โดยตรวจสอบ ตัวอย่าง, จัดเรียงตัวอย่าง, สกัดตัวอย่าง, เตรียมนี้ายาตรวจ, ตรวจผล, ประเมิน สรุปผลและออกรายงานผล
๑.๖ ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) พร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการ
๑.๗ แบ่งตัวอย่างผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19 จัดเก็บเข้าคลังตัวอย่างเพื่อนำไปใช้ตรวจหาสายพันธุ, แยกเชื้อ เพื่อรองรับการเปิดประเทศ
๑.๘ วิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจ แต่ละพื้นที่พร้อมเตรียมข้อมูลสำหรับเสนอผู้บริหาร
๑.๙ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิดอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
(๒) งานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์
๒.๑ อธิบายโครงการ และขอความยินยอมอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยทางคลินิก
๒.๒ เก็บตัวอย่างอาสาสมัคร เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น การเจาะเลือด การเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal swab หรืออื่นๆ ตามที่โครงร่างการวิจัยกำหนด
๒.๓ ศึกษาการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน โดยตรวจระดับภูมิคุ้มกันของ SARS-CoV-2 ร่วมกับ การตรวจทางห้องปฏิบัติการทางเทคนิคการแพทย์ เช่น ตรวจสารฃีวเคมีในเลือด ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด ตรวจปัสสาวะ ตรวจทางขีวเคมี โลหิตวิทยา หรืออื่น ๆ ตามที่โครงร่างการวิจัยกำหนด
๒.๔ จัดเตรียม ปันแยก serum หรือ plasma รวมถึงสกัดแยก PBMC จากตัวอย่างที่ได้จากอาสาสมัคร และจัดทำทะเบียนการเก็บรักษาตัวอย่าง
๒.๕ให้คำปรึกษา แจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัยทางคลินิก
๒.๖ วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระดับภูมิคุ้มกันของ SARS-CoV-2 จากวิธี CLIA, PRNT และการใช้ Pseudovirus
๒.๗ จัดทำใบรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ทางท้องปฏิบัติการและสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ ในภาพรวมของอาสาสมัครที่เช้าร่วมการศึกษาวิจัย
๒.๘ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิดอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๕. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


นักวิชาการสาธารณสุข

(๑) คัดกรอง สอบสวน สืบสวนโรค ติดตามผู้ป่วย ผู้สัมผัส รวมทั้งงานบริการ การฉีดวัคซีนหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการเสาระวัง ป้องกันควบคุมโรคในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19
(๒) ประสานสนับสนุนการปฏิบัติงานแก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ
(๓) รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลพร้อมข้อเสนอแนะทางวิชาการด้านสาธารณสุข และการบังคับใช้กฎหมายในการปฏิบัติงาน หรือการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
(๔) การเสาระวังโรค สอบสวน ควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ เสาระวังที่ด่านควบคุมโรคติดต่อ, สถานพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, ศูนย์พักคอย การเสาระวังการป่วยเป็นกลุ่มก้อน (cluster) การออกสอบสวนโรค และคันหาติดตามผู้สัมผัสการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ RTPCR /ATK การจัดการผู้ป่วย ทั้งในสถานพยาบาล และการแยกกักที่บ้าน
(๕) การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป กลุ่มเลี่ยง ผู้ตดเชื้อ และผู้ป่วย โดยการควบคุมโรค การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัยโรค การรักษาพยาบาล การเสาระวัง การส่งเสริมพื้น?เสภาพร่างกายและจิตใจ การป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ทั้งบุคลากรที่ให้บริการโดยตรง หรือสนับสนุนการให้บริการประสานงานการทำงานทั้งในระดับ หน่วยงานและหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก ดูแลพยาบาลผู้ที่มารับบริการก่อนและหลังฉีดวัคซีน
(๖) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโควิดอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ในวันทำการ โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ตามเอกสารไฟล์ประกาศรับสมัคร ข้อ 3.2 ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค ชั้น 1 อาคารศูนย์กักกัน (Quarantine Center)

สถาบันบำราศนราดูร สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค เลขที่ 38 ถนนติวานนท์ แขวงตลาดขวัญ เขตเมืองกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2565 – 8 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

พร้อมทั้งชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครตามข้อ 3.3 และส่งหลักฐานการชำระเงินดังกล่าว ให้กองบริหารการคลัง กรมควบคุมโรค ชั้น 2 อาคาร 3 ภายในวันที่สมัคร โดยมีเงื่อนไขตามวันและเวลา ดังนี้

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments