กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดรับสมัครสอบ 16 ก.พ. -23 ก.พ. 2565 รวม 54 อัตรา,

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดรับสมัครสอบ 16 ก.พ. -23 ก.พ. 2565 รวม 54 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ลิงค์: https://ehenx.com/16341/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานธุรการ,พนักงานการเงินและบัญชี,ช่างศิลป์,พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,พนักงานดูแลระบบข้อมูล
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 10,430-11,280
อัตราว่าง: 54
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ก.พ. – 23 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เปิดรับสมัคร

ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง
ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงรันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 18 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


ช่างศิลป์

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย


พนักงานดูแลระบบข้อมูล

อัตราว่าง : 8 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานธุรการ

๑. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบไดในระดับเดียวกัน ๒. มีความสามารถ และ เหมาะสมในการปฏิบัติงานใน หน้าที่


พนักงานการเงินและบัญชี

๑. สำเร็จการศึกษาประกาศนัยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางการบัญชี หรือใน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานใน หน้าที่


ช่างศิลป์

๑. สำเร็จการศึกษา ประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางศิลปกรรม หรือ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงาน
๒. มีความสามารถ และ เหมาะสมในการปฏิบัติงานใน หน้าที่


พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๑. สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ๒. มึความสามารถ และ เหมาะสมในการปฏิบัติงานใน หน้าที่


พนักงานดูแลระบบข้อมูล

๑. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงาน
๒. มีความสามารถ และ เหมาะสมในการปฏิบัติงานใน หน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานธุรการ

๑. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือ โต้ตอบ จัดเตรียมการประชุมการบันทึกข้อมูล งานบริการและงานต้อนรับ งานดูแลรักษาและ ทำความสะอาด
๒. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังลือ ตามระเบียบวิธีปฏิน้ติ
๓. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งาน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
๔. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่าง ๆ นำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
๕. ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น
๖. ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปโช้ประโยชน์ได้ต่อไป
๗. ผลิตเอกสารต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
๘. ปฏินัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อใท้งานเป็นไปตาม เป๋าหมายที่กำหนด
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านบัญชีงบประมาณตรวจสอบผลการวิเคราะห์ คำนวณความต้องการ งบประมาณของหน่วยลงบัญชีคุมงบประมาณรวบรวมข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการใช้จ่าย งบประมาณ การกำลังพลและสถิติอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ จัดสรร และสั่งจ่าย ปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณเก็บเอกสารของทางราชการ
๓. รวบรวมความต้องการงบประมาณของทุกหน่วยที่ กอ.รมน.ต้องสนับสนุนงบประมาณ
ทำบัญชีคุมงบประมาณประจำงวดหรือเงินงบประมาณโอนจัดสรร ตลอดจนประจำงวดหรือเงิน งบประมาณโอนจัดสรร ตลอดจนทำรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหา จัดสรร และสั่งจ่าย
งบประมาณประจำปี ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา
๔. บริหารและทำบัญชีควบคุมเงินงบประมาณของ กอ.รมน.ทุกประเภทตามที่ได้รับสั่งจ่ายให้ เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและรายงานสถานภาพการใช้จ่ายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามระยะเวลา
๕. ช่วยในการจัดทำวิเคราะห์และประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณและสรุปให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ
๖. ตรวจสอบรายละเอียดเอกสารสำคัญทางการเงิน เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
๗. ตรวจสอบงบประมาณการเบีกจ่ายให้เป็นไปตามเป๋าหมายที่กำหนด
๘. ให้คำแนะนำตอบปัญหา ชี้แจงเกี่ยวกับงานการเงินการบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา ของหน่วยงาบราชการได้
๙. ประสานงานในระดับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานราชการเพื่อขอความช่วยเหลือ และความ
ร่วมมือในด้านการเงินการบัญชี
๑๐. มีความสามารถในวิชาการบัญชีอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะในการใช้ คอมพิวเตอร์สำหรับระบบงานต่าง ๆ ได้ สามารถปฏิบ้ติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ ๑๑. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างศิลป์

๑. ออกแบบงานศิลป็ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์
๒. ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแชมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบเพื่อให้อุปกรณ์ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓. ให้คำแนะนำ การออกแบบ เทคนิค การจัดงานศิลป็ การจัดนิทรรศการแก่บุคลากร
ทั้งภายในและภายนอก
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

๑. รวบรวมและช่วยจัดทำเอกสาร ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้จัดทำสื่อ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
๒. ให้บริการ เผยแพร่ แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกับความรู้ในด้านต่าง ๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน
๓. ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยวิธการต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจอันดี
เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือผลงานของหน่วยงาน
๔. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงาน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้ บริการ หรือขอความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเพื่อใช้ในงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ตนรับผิดชอบ
๖. อำนวยความสะดวกแก,ผู้มาดีดต่อ ด้วยการให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานดูแลระบบข้อมูล

๑. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของ ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสบุน ต่าง ๆ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัยจัดเก็บ สำรอง ถู้คืนข้อมูล เพื่อสนับสนุนการไข้ประโยชน์ข้อมูลและปืองกันการสูญหายของข้อมูล
๓. จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งานเพื่อการวางแผนบำรุงรักษา
๔. ให้คำแนะนำตอบปัญหา แก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้งานและผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๕. ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานเพื่อ ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ. – 23 ก.พ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments