กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-30 ธ.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15925/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครพนม (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครพนม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ ลัตรา

ด้วยจังหวัดนครพนม โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ประสงค์จะสรรหาและ เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ของสำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดนครพนม ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ค. ๒๕๒๕ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน (ข้อ ๒) -และคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๒๖๗๘/๒๕๖๔ ลง-วันที่ ๗ ตุลาคม■พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหนัาส่วนราชการทุกส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ ๓๐๐๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการ จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการและนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน (แก้ไข/เพิ่มเดิม ครั้งที่ ๑) จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หากมีใบรับรองประสบการณ์ผ่านงานด้านการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS หรือมีประสบการณ์ด้านงานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ฝานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑. ปฏิบัติหน้าที่งานการเงินและบัญชี ตามระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFM1S)
๒. ปฏิบัติหน้าที่เบิกจ่ายเงินตามแผนงาน/โครงการ (เงินงบประมาณและงบประมาณจากแหล่งอื่นฯ)
๓. ปฏิบัติหน้าที่จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินฝากคลัง รายได้แผ่นดิน เงินประกันสัญญา
๔. ปฏิบัติหน้าที่การบันทึกรายการบัญชีทั่วไปของทางบัญชี เข่น บัญชีเงินสด บัญชีเงินฝากธนาคาร เป็นต้น
๕. จัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายสัปดาห์ข้อมูลใช้จ่ายงบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย
. ๖. ปฏิบัติหน้าที่การรายงานผลผ่านระบบการประเมินผลคุณภาพการบัญชีภาครัฐ Government Accounting Quality Assurance and Evaluation System. (GAQA System)
๗. ปฏิบัติหน้าที่การจัดทำหลักฐานการรับเงิน รับเอกสาริจ่ายเงิน และจัดเก็บหลักฐานิทางการเงินไว้ ไม่ให้สูญหาย
๘. ปฏิบัติหน้าที่จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ , จัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้เงินยืมทดรอง ราชการ , จัดทำงบทดลองประจำเดือน และทะเบียนคุมด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง , จัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๙. ปฏิบัติหน้าที่งานภาซีราชการ
๑๐. ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดนครพนม ตามระเบียบกระทรวงการคลังจ่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑. ปฏิบัติหน้าที่งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ครั้งที่ ๑ ๑.๑ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป –    ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ –    พระราชบัญญติ ระเบียบ คำสั่ง ข้อบังคับ และกฎ ชองพนักงานราชการ –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แกไขเพิ่มเติม –    ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ทางด้านการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พืนฐาน (MS Word, Excel และ power point) และการสืบด้นข้อมูลผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ต
๑.๒ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) –    ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ –    พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๓ –    พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แก็ไขเพิ่มเดิม –    พระราชบัญญติการจัดซื้อจัด’จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ –    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม ศาลากลางซังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ชั้น ๑ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2564 – 30 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments