สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -14 ม.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -14 ม.ค. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15926/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานบริการ(ด้านบริหารงานทั่วไป)
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 14 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) โดยปฏิบัติงานในวิทยาลัยการอาชีพสายบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕ ของประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ ๒๙๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป การจัดทำ และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุสาขาวิชา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

๑) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบหนังสือราชการ รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน แปล เอกสาร การประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานภายนอก และบุคคลต่างๆ
๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม ชุดคำสั่ง ในการบันทึกข้อมูลของคอมพิวเตอร์ เช่น การบันทึกข้อมูลลงในสื่อบันทึกทางคอมพิวเตอร์หรือที่มีลักษณะการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล การแก่ไขการบันทึกข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การประมวลข้อมูล เป็นด้น
๓) ติดต่อประสานงาน ให้บริการข้อมูล ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในห้าที่แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานบริการ (ด้านบริหารงานทั่วไป)

ส่วนที่ ๑ : ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๔๖๐
๒. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
๓. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๔๓๙

๔. พระราชบัญญัติอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ๕. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการที่เกี่ยวข้อง ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ๗. ข่าวสาร-บ้านเมืองและเหตุการณ์ทั่วไป ๘. ความเข้าใจภาษาและการใช้ภาษาไทย ๙. ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม ประยุกตํในงานสำนักงาน
ส่วนที่ ๒ : ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม ๒. ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการ บริหารการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่

วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2565 – 14 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments