ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. -23 ก.พ. 2565

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ก.พ. -23 ก.พ. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/16342/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: จันทบุรี (ส.ป.ก.จันทบุรี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ก.พ. – 23 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดจันทบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี

ด้วย จังหวัดจันทบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี (ส.ป.ก.จันทบุรี) ประสงค์
จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ ประกอบกับคำสั่ง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่ ๑๖๐๓/๒๕๖๑ สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และ คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๔๐๓๑/๒๕๖๒ สั่ง ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด จันทบุรี (ส.ป.ก.จันทบุรี) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาพาณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ หนังสือราชการ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปไดโดยสะดวก ราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
๕.๑ รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร หลักฐานหนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อ การค้นหา และเป็นหลักฐานทางราชการ
๕.๒ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน เพื่อให้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ใน สภาพพร้อมใช้งาน
๕.๓ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕.๔ ให้บริการข้อมูลแก่ผู้:มาติดต่อราชการ
๕.๕ ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ความรู้
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗
๒. กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
๓. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ความสามารถ ทักษะ
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบ สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป

ส.ป.ก.จันทบุรี ส.ป.ก.จันทบุรี เลขที่ ๑๑๖๒/๑๒ ถนนตากสิน ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ส.ป.ก. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments