กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.พ. -21 ก.พ. 2565

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.พ. -21 ก.พ. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ลิงค์: https://ehenx.com/16343/ หรือ
ตำแหน่ง: นักสังคมสงเคราะห์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ระยอง (สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.พ. – 21 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดระยอง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดระยอง โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและ เลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักสังคมสงเคราะห์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักสังคมสงเคราะห์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางสังคมวิทยา สาขาวิชารัฐศาสตร์ทางสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักสังคมสงเคราะห์

ปฏิบัติงานตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนประสานงานกับหน่วยงาน ที,เกี่ยวข้องปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม งานครฮุบครัวอุปถัมภ์ ฯลฯ โดยผ่านการ พิจารณาจากคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัด รวมทั้งปฏิบัติงานภายใต้การ ดำเนินงานของกองทุนต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือครอบครัวทีประสบปัญหาทางสังคมประสบปัญหา ความเดือนร้อนโดยให้การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิ ตาม พ.ร.บ.ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงได้รับบริการ ด้านสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปฏิบัติงาน ตามกฎหมายที่อยู่ ในความรับผิดชอบของกระทรวง รวม ๑๗ ฉบับ และระดับอนุบัญญัติ ๗ กลุ่มกฎหมาย กลุ่มกฎหมายด้านเด็ก สตรีและครอบครัวคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและด้านการค้ามนุษย์และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง สำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments