กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.พ. -25 ก.พ. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/16344/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครนายก (สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.พ. – 25 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครนายก

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล

ด้วยจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการ จัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๑๘๓/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการและปฏิบัติราชการ แทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ และคำสั่งจังหวัดนครนายก ที่ ๒๕๖๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา หลักสูตร ๓ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใบสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
๒. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่1ด้
๓. เป็นผู้มีความรู้และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๑. รับผิดชอบการผลิต และขยายพันธุสัตว์ ผลิตพันธุพืชอาหารสัตว์
๖. ติดตามและบันทึกข้อมูล ด้านการผลิต ขยายพันธุสัตว์ และพืชอาหารสัตว์
๓. ช่วยปฏิบัติงานทดลอง ตามที่!,ด้รับมอบหมาย
๔. ปฏิบัติด้านขึ้นทะเบียน และรับรองพันธุสัตว์ของเกษตรกร
๔. ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านผลิตสัตว์ หรือด้านสุขภาพสัตว์
๖. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๗. ปฏิบัติงานอื่นตามที่Iด้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานสัตวบาล

๑. ความรู้
๑.๑ ความรู้ความสามารถทั่วไป
๑.๒ ความรู้ด้านการผลิตและขยายพันธุสัตว์หรือพันธุ พืชอาหารสัตว์ หรือด้านการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์และ พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
๒. ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ
๒.๑ มีทักษะในด้านการผลิตสัตว์ หรือพืชอาหารสัตว์ หรือด้านการผสมเทียม หรือการพัฒนาฟาร์มเลี้ยงสัตว์
และพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๒.๒ มีความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
๒.๓ มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๒.๔ มีทักษะในการแก้ไขปัญหา
๓. คุณสมบัติส่วนบุคคล
๓.๑ บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์
๓.๒ ความคิดริเริม และปฏิภาณไหวพริบ
๓.๓ มนุษยสัมพันธ์ และการทำงานเป็นทีม
๓.๔ ทัศนคติ แรงจูงใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมปศุสัตว์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments