กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.พ. -23 ก.พ. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 ก.พ. -23 ก.พ. 2565

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16340/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างเครื่องกล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศร์กรุงเทพมหานคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 ก.พ. – 23 ก.พ. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล สังกัดสถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๒๙๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง มอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างเครื่องกล

มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
๑) ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล หรือ
สาขาวิชาช่างกลการเกษตร
๒) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ในสาขาวิชาเทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องก?
๓) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ คุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล
สาขาวิชาช่างยนต์
สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นายช่างเครื่องกล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานทางช่างเครื่องกล ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น
๑) ดำเนินการตรวจสอบ ควบคุม บำรุงรักษา ซ่อมแชมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ งานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ
๒) ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือ และ อุปกรณ์ติดตั้ง ทดลอง สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
๓) วิเคราะห์ กำหนดแผนการใช้การบำรุงรักษา การสำรองอะไหล่การจัดหาและจำหน่ายแผนผังรายละเอียด การติดตั้งเครื่องตรวจสอบสภาพรถและ อุปกรณ์ เพื่อปรับปรุงการทำงาน ใท้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ
๔) จัดทำ ควบคุมงบประมาณ และกำหนด คุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่จำเป็น ในการใช้งาน เพื่อช่วยในการดำเนินงาน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
๔) ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกลยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลเพื่อควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย
๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ ที่เกี่ยวข้อง หรืองานที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นายช่างเครื่องกล

๑) มีความรู้เกี่ยวกับงานเครื่องกล
๒) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสหกรณ์ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และเหตุการณ์ปัจจุบัน
๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
๔) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
๕) มีทักษะในการคิดคำนวณข้อมูลการใช้คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล เพื่อประโยชน์ของงาน และการใช้ภาษาภาษาอังกฤษ
๖) มีความสามารถในการสืบเสาะ หาข้อมูลการตรวจสอบความถูกต้อง ตามกระบวนงาน และการปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน

๑) มีความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ
๒) มีคุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงาน แบบมุ่งผลสัมฤทธิ้ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและ จริยธรรมและการทำงานเป็นทีม

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกล และพื้นที่สหกรณ์(อาคาร๑ขั้น๑)

กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศร์กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศร์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ file 1

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments