สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 28 ธ.ค. -5 ม.ค. 2565


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

ลิงค์: https://ehenx.com/15842/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 28 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปรมาญเพื่อสันติ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วยสำนักงานปรมาญเพื่อสันติประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธึการ และเงื่อนไขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเอพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ได้รับจุด้เประกาศนียบัตรวิชาซีพ (ปวช.) ทุกสาขา (จะต้องเป็นคุณชุฒิที่ ก.พ. พิจารณารับรอง แล้ว)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

๑. งานธุรการ ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียน และหนังสือราชการต่าง ๆ การทำลายเอกสาร
๒. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. งานข้อมูล จัดระบบทะเบียน รับ-ส่ง เอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ การสำรวจและบันทึกข้อมูล จัดทำรายงานข้อมูล
๔. งานการประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอก อำนวยความสะดวกใน การจัดประชุม
๕. ปฏิน้ตหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. งานธุรการ ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณ จัดเก็บเอกสาร หลักฐาน ทะเบียน และหนังสือราชการต่าง ๆ การทำลายเอกสาร
๒. งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. งานข้อมูล จัดระบบทะเบียน รับ-ส่ง เอกสารด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ การสำรวจและบันทึกข้อมูล จัดทำรายงานข้อมูล
๔. งานการประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายในและภายนอก อำนวยความสะดวกใน การจัดประชุม
๕. ปฏิน้ตหน้าที่อื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาหรือสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติมอบหมาย
วิธีการประเมิน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติจะประเมินความรู้ความสามารถ ท้กษะ และสมรรถนะ ด้งนี้ สำนักงานๆ จะประเนินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะของผู้สมัคร ดังนี้
(๑) การประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ (ภาค ก) โดยวิธีสอบข้อเขียน คะแนน เต็ม ๑๐๐ คะแนน ความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเดิม ระเบียบของพนักงานราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และความรู้เบึ้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(๒) การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ข) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน จะประเมินเพื่อพิจารณาสมรรถนะ และความเหมาะสมกับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวิดิและประสบการณ์โนการทำงาน พฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการประเมิน และจาก การสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมอีกก็ได้เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่ อาจใช้เป็นประโยชน์โนการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสามารถ ท,วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จรียธรรม การปรับตัวเช้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิงแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค. – 5 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments