Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-23 ธ.ค. 2564

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15844/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สมุทรสาคร (สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 23 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร

เรื่อง วันสมัครบุคคลเพื่อเสือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วใป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ด้วยจังหวัดสมุทรสาคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ชองสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ฉะนี้น อาศัยสำนาจดามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร์อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหา และเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัดิเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมกาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม ประกอบกับคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๑๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่องคำสั่งมอบอำนาจไท้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏินัดิราชการแทน และตำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๓๖๑๒/๒๕๖๒ เรื่องแจ้งการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการชังหวัดสมุทรสาคร (เพื่มเดิม) จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ธุรการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับคุณวุฒิในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่ปิดรับสมัคร

กรณีคนพิการที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามที่กำหนดจะต้องเป็นผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร. 1004/ว 22 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 โดยอนุโลม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. ปฏิบัติงานในฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
2. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป เซ่น การรับสํง ลงทะเบียน หนังสือราซการ จัดเตรียมการประชุม เพื่อสนับสมุนงานในสำนักงาน เป็นส้น
3. ปฏิบัดิงานในฐานะเจัาหน้าที่พัสตุ ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ/ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และ อาคารสถานที่ซองหน่วยงาน เซ่น การจัดเก็บรักษา การเบีกจ่ายพ้สตุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุ/ ครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะ และสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุ/ครุกัณฑ์ ยานพาหนะ และ อาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกด้อง และความพรัอมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงการตรวจสอบ จำหน่าย พ้สตุ/ ครุภัณฑ์ประจ่าบี
4. รวบรวมรายงานผลการปฎบัดิงานและข้อมุลด่าง ๆ น่าเสนอต่อผู้บังคบบัญซา
5. ให้นริกฺารแก่เกษตรกรและประซาซนที่มาดิดต่อราชการ
6. ตดต่อและประสานงานกับหน่วยงานลื่น ๆ ที่เกี่ยวช้องกับงานที่ปฏิบัดิ
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครได้ที่

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัด ชั้ัน 1 หลังเก่า ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร74000 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 23 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.034450320

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments