กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 ธ.ค. 2564 รวม 44 อัตรา,

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-20 ธ.ค. 2564 รวม 44 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กรมการแพทย์

ลิงค์: https://ehenx.com/15845/ หรือ
ตำแหน่ง: นายแพทย์ปฏิบัติการ,เภสัชกรปฏิบัติการ,พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ,นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ,นักเทคโนโลยีหัวใจและทรงอกปฏิบัติการ,นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ,นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-16,500
อัตราว่าง: 44
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ชลบุรี,เชียงใหม่,นนทบุรี,ปทุมธานี,สุราษฎร์ธานี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการแพทย์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมการแพทย์

ด้วยกรมการแพทย์ จะดำเน้นการคดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการโนตำแหน่ง ต่าง ๆ ชองกรมการแพทย์ นะนั้น อาศัยอำนาจดามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ รันวาคม ๒๕๕๑ และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมึรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เภสัชกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคโนโลยีหัวใจและทรงอกปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 3 อัตรา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และ
ได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา


เภสัชกรปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตริหรือคุณ}ฒอย่างอีนทืเท้ยบได้ใบระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรฅศึลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนงหรือได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม


พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ

ไต้รับปริญญาตริหรือคุลฦฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาวิทยาคาสตริการแพทย์ ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบโรคคลปะสาขารังสีเทคนิค


นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ

ได้รับปรืญญาตรึหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชากายสุปกรณ์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคคิลปะสาชากายอุปกรณ์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ จากคณะกรรมการวิชาชีพสาขากายอุปกรณ์


นักเทคโนโลยีหัวใจและทรงอกปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก


นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ

ได้รับปรีญญาตรีหรีอคุณวุฒอย่างอึนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาชาวิชาใดสาขาหนง ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนญาตเป็นผูประกอบโรคศึลปะสาขาจิตวิทยาคลนึก


นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณๅฒิอย่างอี่นที่เทียบไดในระด้บเดีซวกัน ในสาขาวิซาเทคนิค การแพทย์ และได้รับใบอบุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอบุญาดเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์


เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนัยบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากประกาศนัยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิค เภลัขกรรม


เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศน้ยบัตรทางทันตกรรม ซึงมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หริอประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข


เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนยบัตรซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต่อจากวุฒิประกาศน้ยบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญทางการพยาบาล เวชสถิต หริอประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวช ระเบียน

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการแพทย์  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการแพทย์

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments