Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-21 ธ.ค. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/15841/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: ฉะเชิงเทรา (มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป
อาศัยอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่ ๑๐๐๑/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมาย งานและมอบอำนาจให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานของ กลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

อัตราที่ 1
1. เพศชาย / หญิง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปงาน
5. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการบริการ
7. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
8. มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
9. มีความอดทน สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
10. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

อัตราที่ 2
1. เพศชาย / หญิง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการรวบรวม ศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปงาน
5. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานทั่วไป และสามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอก สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักในการบริการ
7. มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
8. มีทัศนคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย ซื่อสัตย์ สุจริต และประพฤติตนเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน
9. มีความอดทน สามารถทำงานได้ดีภายใต้แรงกดดัน
10. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
11. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมัลติมีเดีย การตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
(ให้นำผลงานมาประกอบการพิจารณา) 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่หน่วยงานบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 422 ถ.มรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา24000 ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2564 – 21 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments