สนจ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -25 ธ.ค. 2564

สนจ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -25 ธ.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.กาญจนบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/15840/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี (สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**



สนจ.กาญจนบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดกาญจนบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิชาการพัสดุ

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงาน ราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง พนักงานวิชาการพัสดุ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดารอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพัสดุ

๑. ได้รับปริญญาตรืหรือคุณวุฒิอย่างอื่นทีเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาชาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง
๒. มีความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ (โปรแกรม Microsoft wo rd, excel, PowerPoint และการใช้ internet)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นักวิชาการพัสดุ

(๑) รวบรวมและศึกษาจ้อมูลในงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
(๒) ตรวจสอบและดูแลการจัดชื้อจัดจ้างพัสดุแบบด่าง ๆ เช่น วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีการ คัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
(๓) จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้ สามารถตรวจสอบวัสดุต่าง ๆ ได้โดยสะดวก
(๔) ซ่อมแชมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๕) จำหน่ายพัสดุเมือชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพื่อให้ พัสดุเกิดประโยชน์Iห้แก่ทางราชการได้มากที่สุด
(๖) ถ่ายทอดความรูด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เช่น ให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้ อุปกรณ์เครื่องมือที่ถกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความร้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ ขอกำหนด
(๗) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพัสดุ

(๑) พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๓) ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ
(๔) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.กาญจนบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 – 25 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.กาญจนบุรี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments