Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ธ.ค. -30 ธ.ค. 2564 รวม 6 อัตรา,

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15839/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์

ด้วยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ชองกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 6 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์

ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกต้องได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน การจัดทำบทวิเคราะห์ ประเด็น แผนยุทธศาสตร์ และนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าทั้งภายในและต่างประเทศ และสนับสนุนการบริหารสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ งานบริหารแผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่างๆ เป็นต้น
2) ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจ ตรวจสอบ รายละเอียดจำเพาะของสินค้า ราคา ภาวะสินค้า แหล่งจำหน่ายสินค้า สำหรับการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า
3) ปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น กลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับ การประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
4) จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
5) ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด และเกิดการบูรณาการ
6) ช่วยติดตามการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม หรือการปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บริหาร เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
7) ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้น แก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลและเกิดความเข้าใจ ในงานที่รับผิดชอบ
8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์

1. ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบ ประกาศต่างๆ เช่น ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547/สิทธิประโยชน์/เครื่องราชอิสริยาภรณ์/เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ งานสารบรรณ เป็นต้น 2. ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหลักของกระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า 3. ความรู้เชิงวิเคราะห์ข้อมูล 4. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าของไทย/โลก 5. การแปลภาษา (ภาษาอังกฤษ-ไทย), (ภาษาไทย-อังกฤษ) 6. ความรู้เกี่ยวกับการถอดบทความหรือสรุปบทความ (ภาษาอังกฤษ-ไทย), (ภาษาไทย-อังกฤษ) 7. ความรู้เกี่ยวกับงานด้านดัชนีเศรษฐกิจการค้า ความรู้เกี่ยวกับงานด้านประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับงานด้านพัฒนาบุคลากร 8. ทัศนคติในการปฏิบัติตนเมื่อได้เข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. – 30 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

Comments

comments