กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ธ.ค. -25 ธ.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 ธ.ค. -25 ธ.ค. 2564 รวม 7 อัตรา,

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/15766/ หรือ
ตำแหน่ง: นิติกรปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 7
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นิติกรปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 7 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นิติกรปฏิบัติการ

ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นิติกรปฏิบัติการ

ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ
ให้คำปรึกษาและความเห็นในปัญหากฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในที่เกี่ยวกับ กฎหมายระหว่างประเทศ พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายแก่หน่วยงานของกระทรวง ดำเนินเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับในความรับผิดชอบของกระทรวง รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กระทรวง ทบวง กรมอื่นรับผิดชอบเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับบทบัญญัติที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายระหว่างประเทศ ประสานงานเกี่ยวกับ การพิจารณายกร่างพระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง และประกาศต่างๆ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือ สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ด้านนิติการ/ดำเนินคดี/บังคับคดี
ให้คำปรึกษาและความเห็นกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราขการแก่หน่วยงานในกระทรวง ตรวจ ร่างนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย ร่วมยกร่าง ปรับปรุงแก้ไขและตรวจร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ในความรับผิดขอบของกระทรวง ดำเนินคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลาย งานสอบ ข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ สืบทรัพย์และบังคับคดี

ด้านการกงสุล
ให้คำปรึกษาและความเห็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ และแนวทาง ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาติ งานนิติกรณ์ งานทะเบียนราษฎร์ และทะเบียนครอบครัว งานหนังสือเดินทาง งานคัดกรองคนไทยในต่างประเทศ งานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร และเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไวในกฎหมายและระเบียบของทางราชการ การตรวจสอบและรับรอง นิติกรณ์เอกสารให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและความถูกต้องในเชิงกฎหมาย การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแก่บุคคลหรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน การอุทธรณ์ ดำเนินการเกี่ยวกับการมอบอำนาจและรับมอบอำนาจ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของ ทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทัน กับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
(๓) ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่ เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ การพิทักษ์ระบบคุณธรรม รวมถึงการดำเนินการใดๆ ตามกฎหมายปกครองที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการ และการดำเนินคดีของหน่วยงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถ ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้ การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ ผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความ เข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับหมาย
๔. ด้านการบริการ
ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมาย ที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงาน ดังกล่าว

วิชาที่สอบ

นิติกรปฏิบัติการ

– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
– ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
– ความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทั่วไป
– ความรู้ภาษาอังกฤษ 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงการต่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. – 25 ธ.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments