Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-10 ธ.ค. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15765/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุราษฎร์ธานี (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัคร

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา

๒.๑ สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไนระดับเดียวกัน ทุกสาขา
๒.๒มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟ้ง พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี
๒.๓ มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel, SPSS รวมถึงการเขียนโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี
๒.๔ มีประสบการณ์การทำงานในด้านงานธุรการ งานสารบรรณ หรืองานวิจัย หรืองาน สถิติ หรืองานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำแหน่ง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. งานจัดประชุม อบรม หรือสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอน รายวิชาศึกษาทั่วไป
๒. งานส่งเสริมการจัดทำเอกสารประกอบการสอน การจัดทำ MOOCs หรือรูปแบบออนไลน์ อื่น ๆ ในรายวิชาศึกษาทั่วไป
๓. งานจัดโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพหรือทักษะนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๔. งานจัดทำข้อสอบ ดำเนินการสอบ ตรวจข้อสอบและประมวลผลการสอบหมวดวิชาศึกษา ทั่วไป
๕. งานกำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๖. งานสถิติข้อมูลต่าง ๆ และสรุปภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาศึกษาทั่วไป
๗. งานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ด้านหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๘. การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (มคอ.๗)
๙. งานวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑๐. ให้บริการข้อมูล คำปรึกษาต่าง ๆ เกี่ยวกับหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑๑. งานสถิติข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
๑) ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ www.sru.ac.th หรือสมัครผ่านทางออนไลน์ทางลิ้งค์ https://forms.gle/mBSXbl PMNZlJnSK56 หรือสแกน QR-Code แนบท้ายประกาศฉบับนี้
๒) ดาวน์โหลดใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน และนำใบแจ้งการชำระเงินไปชำระที่ธนาคารกรุงไทย
๓) เมื่อชำระเงินค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานพร้อมสำเนา การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบไปยังกองการเจ้าหน้าที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ๒๗๒ หมู่ ๙ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี85100 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 – 10 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0818922626

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

แผนที่ ประกาศ 1 |

Comments

comments