สนจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -27 ต.ค. 2564

สนจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -27 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.ปทุมธานี

ลิงค์: https://ehenx.com/15508/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงานจังหวัดปทุมธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ต.ค. – 27 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.ปทุมธานี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ด้วยจังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไช การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ.รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

(1) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์เศรษฐกิจการเมืองและสังคม เพื่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แผนงาน โครงการและงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
(2) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานของจังหวัด ตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์
(3) ปฏิบัติงาน ประสานงาน สนับสนุนร่วมมือกับส่วนราชการในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ และหน่วยงานอื่น ๆ ของจังหวัด
(4) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการของจังหวัดแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการ และบริหารงานทั่วไปของสำนักงานจังหวัด
(6) ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.ปทุมธานี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานจังหวัดปทุมธานี ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 – 27 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.ปทุมธานี

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments