กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-19 ต.ค. 2564


ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/15507/ หรือ
ตำแหน่ง: แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน (โรงพยาบาลศรีสังวาลย์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 19 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะดำเนินการคัดเลือกเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่รองสอน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังลือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๕.ด/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และ ที่ นร ๑๐๐๕/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ จึงประกาครับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการ ตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ บีองกันโรค ฟินฟูสภาพ ด้านการแพทย์แผนไทยขั้นพื้นฐาน ตามมาตรฐานวิขาชีพ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ
(๒) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาต้นแบบ สำรวจข้อมูลทางวิชาการเบื้องต้นที่ไม่ ซับช้อน เพื่อเสริมสร้างระบบการแพทย์แผนไทยที่ดี และประยุกต์ใช้สำหรับหน่วยงานอื่น
(๓) รวบรวมข้อมูลวิชาการ และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้นในองค์ความรู้ด้านการแพทย์ แผนไทย เพื่อประกอบการวางแผนการทำงาน หรือจัดทำรายงานทางวิชาการ

๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดขอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบ้าหมายและผลลัมฤทธี๋ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธี๋ตามที่กำหนด
(๒) ขี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
(๑) จัดเก็บข้อมูล ให้บริการข้อมูลเบื้องต้น เพื่อให้ประขาชนได้รับข้อมูลที่เหมาะสม และสามารถนำไปใข้ในการดูแลสุขภาพ
(๒) ประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความร้ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหาและ ขี้แจงทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยแก่บุคลากรอื่น และประขาขนทั่วไป เพี่อให้สามารถนำไปปฏิบัติ ในการดูแลสุขภาพ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดรับใบสมัครและ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ อาคาร ส.ว.

โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2564 – 19 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments