Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทางหลวง กรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 เม.ย. -23 เม.ย. 2564

กรมทางหลวง กรุงเทพ

ลิงค์: https://ehenx.com/13926/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมทางหลวง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 เม.ย. – 23 เม.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมทางหลวง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมทางหลวง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนัก สำรวจและออกแบบ อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑ด กันยายน ๒๕๕๒ , ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่ม งานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ , ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ , ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่๘) พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔มีนาคม ๒๕๕๘ ,ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ , คำสั่งกรมทางหลวง ที่ จ.๓.๘/๑/๒๕๕๓ ลงวันที่๒๓กุมภาพันธ์๒๕๕๓ เรื่องมอบอำนาจการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการทั่วไป , บันทึกกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กจ.๘/๙๘๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๑ เรื่อง ปรับปรุง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป และที่ กจ.๕/๒๔๘๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการในตำแหน่งพนักงานราชการที่ได้การจัดสรรเพิ่ม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ติดตามการตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลของโครงการก่อสร้าง กำหนด มาตรการลดผลกระทบ หลักเกณฑ์ ระเบียบ เงื่อนไข และ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ ด้านสิ่งแวดล้อม
  2. ร่วมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
  3. ประสานการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
  4. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่คณะกรรมการพิจารณา รายงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
  5. ให้คำแนะนำ ชี้แจง และตอบปัญหาเกี่ยวกับงานวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม แก่ส่วน ราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อให้ความรู้และข้อมูลที่ต้องการ
  6. กำกับและติดตามการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุน ภารกิจของกรมทางหลวง
  7. จัดทำเอกสารและเตรียมเอกสารการประชุม
  8. จัดทำหลักสูตรและการจัดฟิกอบรม และดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดฟิกอบรม ด้านสิ่งแวดล้อมและการให้บริการทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
  9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยสามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  วิชาที่สอบ

  ความรู้ทั่วไป

  1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
  2. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552
  3. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ลงวันที่ 16 กันยายน 2552
  4. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
  5. พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และที่แก็ไขเพิ่มเดิม

  ความสามารถหรือทักษะเฉพาะตำแหน่ง

  1. ความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ แนวทาง ระเบียบ เงื่อนไข และกฎหมาย ที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  2. ความรู้ทั่วไปด้านสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน
  3. ความรู้ในการใช้คอมพิวเตอร์
  4. ความรู้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในขั้นจัดทำรายงาน EIA และ ในขั้น ติดตามการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมทางหลวง กรุงเทพ :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักสำรวจและออกแบบ

  กรมทางหลวง กรมทางหลวง ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 23 เมษายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมทางหลวง กรุงเทพ

  แผนที่ ประกาศ 1 |

  Comments

  comments