สนจ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ต.ค. -22 ต.ค. 2564

สนจ.สุรินทร์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ต.ค. -22 ต.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

สนจ.สุรินทร์

ลิงค์: https://ehenx.com/15509/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานทรัพยากรบุคคล
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุรินทร์ (สำนักงานจังหวัดสุรินทร์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ต.ค. – 22 ต.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.สุรินทร์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุรินทร์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วยจังหวัดสุรินทร์ประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนินการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ ๑๘๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ และคำสั่งจังหวัดสุรินทร์ ที่ ๙๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานทรัพยากรบุคคล

เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวอัน ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานทรัพยากรบุคคล

๑. งานบริหารงานบุคคลในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
๒. งานสนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดในเรื่องกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ บริหาร ทรัพยากรบุคคล
๓. จัดทำฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด วางแผนพัฒนาบุคลากรในจังหวัด
๔. งานส่งเสริมจริยธรรม ป้องกันทุจริตประเทศไทยใสสะอาด
๕. ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.และส่วนราชการในการเพิ่มขีดความสามารถและ สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของจังหวัด
๖. งาน อ.ก.พ.จังหวัด และงาน ก.ธ.จ.
๗. งานบริหารงานบุคคลของสำนักงานจังหวัด
๘. เรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
๙. การพัฒนาระบบราชการ
๑๐. คำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัด
๑๑.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัด
๑๒.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.สุรินทร์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหาร ทรัพยากรบุคคล 

สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ ชัน ๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 – 22 ตุลาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.สุรินทร์

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments