กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 20 ก.ย. -28 ก.ย. 2564

กระทรวงการคลัง  เปิดรับสมัครสอบ 20 ก.ย. -28 ก.ย. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/15368/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,400-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (อาคารกระทรวงการคลัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.ย. – 28 ก.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบลัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครลัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ด้งรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ตามแนวทางแบบอย่าง ขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครจะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนได้ที่เว็บไซต์ กระทรวงการคลัง http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง > ข่าวสมัครงาน หรือเว็บไซต์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง http://palad.mof.go.th หัวข้อ ข่าวสมัครงาน โดยผู้สมัครกรอกรายละเอียด ลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง

โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ ๕.๑ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าชอง ถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๖ 

อาคารกระทรวงการคลัง อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 – 28 กันยายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการคลัง

แผนที่ ประกาศ 1 |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments