Categories
งานราชการอื่นๆ

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบ 4 ก.ค. -18 ก.ค. 2565

กระทรวงการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/17225/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ก.ค. – 18 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ด้งรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับวฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดวิขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ระบบ ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ทันต่อสภาวการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด สัมฤทธิ้ผลตามที่กำหนด ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและกระทรวงการคลังในภาพรวมบรรลุภารกิจที่กำหนดไว้ ประสาน การทำงานร่วมกับผู้ร่วมงานในส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงาน และได้ผลส้มฤทธี้ตามแผน ที่วางไว้ ประสานงานผู้เกี่ยวช้องในเรื่องที่ล่งผลต่อการดำเนินงานโดยรวม เพื่อทำความเช้าใจกับกระบวนการ ในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วิชาที่สอบ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

การสอบคัดเลือกเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ โดยวิธีการสอบข้อเซียน ดังนี้
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
(๑) ความรู้เรื่องระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
(๒) ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบความปลอดภัยด้านสารสนเทศ
(๓) ความรู้เรื่องการจัดการฐานข้อมูล
(๔) ความรู้เรื่องการพัฒนาโปรแกรม
(๕) ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลัง
ทั้งนี้ จะทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และเมื่อสอบผ่าน การวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการคลัง  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กระทรวงการคลัง ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 – 18 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงการคลัง

แผนที่ file 1

Comments

comments