Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 30 มิ.ย. -8 ก.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/17224/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน,ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: อุบลราชธานี (โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 มิ.ย. – 8 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเช้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน และตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาล สรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ มาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ และที่ นร ๑๐๐๔/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10840-12650 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งศึกษาต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือศึกษาต่อจาก ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงทางทันตสาธารณสุข หรืออนุปริญญาหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางทันตกรรม


ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

ได้รับประกาศนียบัตรวิชากายอุปกรณ์เสริมและเทียม ซึ่งศึกษาต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ศึกษาต่อจากประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางเทคนิคกายอุปกรณ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงาน ด้านทันตสาธารณสุข ตามแนวทางแบบอย่างขั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการทันตกรรม ทันตสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพช่องปากที่ดี
(๒) จัดเตรียม ดูแล บำรุงรักษา เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และเป็นไป ตามมาตรฐาน
(๓) เก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำรายงาน และนำเสนอเจ้าหน้าที่ ระดับสูงขึ้นไป
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้ความรู้ คำแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ประชาชน เพื่อให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพช่องปากของตนเองและให้คำแนะนำแก’ผู้อื่นได้
(๒) ประสานงานการทำงานร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น และมี ประสิทธิภาพ


ช่างกายอุปกรณ์ปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องไข้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา ปฏิบัติงานด้าน ช่างกายอุปกรณ์ตามแนวทาง แบบอย่างชั้นตอน และวิธีการที่ชัดเจน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ศึกษา คันคว้า ออกแบบ ประดิษฐ์ปรับปรุงพัฒนากายอุปกรณ์ชนิดต่าง ๆ โดยปฏิบัติงาน ตามกฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ผู้ป่วย สามารถช่วยเหลือตนเองในการดำเนินกิจวัตรประจำวันได้
(๒) จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลสถิติของงานกายอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูล พื้นฐานในการปรับปรุงการดำเนินงานให้มประสิทธิภาพ
๒. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ผู้ป่วยผู้พิการและญาติในการตัดสินใจเลือกใช้กายอุปกรณ์ เพื่อให้ เหมาะสมกับสรีระของผู้ป่วยแต่ละคน ภายใต้กฎเกณฑ์ระเบียบ ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน ภายใต้การ ควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา
(๒) ให้คำแนะนำ ปรึกษาแกเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งประสานงานกับ บุคคลภายในกลุ่มงานเดียวกัน เพื่อช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอทราบรายละเอียดรับใบสมัคร และ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๙ อาคารสนับสบุนบริการทางการแพทย์ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2565 – 8 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ file 1

Comments

comments