บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ส.ค. 2564

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

ลิงค์: https://ehenx.com/15224/ หรือ
ตำแหน่ง: ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย,ผู้จัดการส่วนนโยบายแผนและบริหารความเสี่ยง,เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ผู้จัดการส่วนนโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่งบประมาณ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย

๑. สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอาฃีวอนามัย , สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
๒. ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร/ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยโน การทำงานวิขาซีพ (Safety Officer)
๓. มีประสบการณ์บริหารไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๔. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านความปลอกภัยไม่น้อยกว่า ๗ ปี
๔. เคยผ่านการอบรม และชัตทำระบบมาตรฐานมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการเดินรถจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
๖. เคยผ่านการอบรม และปฏิบัติหน้าที่การควบคุมเอกสารและบันทึก ในระบบมาตรฐานด้านคุณภาพ 150๙๐๐๑
๗. เคยผ่านการอบรม และชัดทำระบบมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม 150๑๔๐๐๑ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ
๘. ความรู้ในการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย
๙. ความรู้ในการบริหารชัดการอันตราย และการควบคุมความเสี่ยง
๑๐. ความรูในการชัดการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก
๑๑. ความรู้ไนการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ
๑๒. ความรู้ในการตรวจติดตามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑๓. ความรู้ไนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
๑๔. ทักษะในการใข้คอมพิวเตอร์ และ M5 Office ได้แก่ MS Word / MS Excel / MS Power Point / MS Picture Manager
๑๔. ทักษะในการใข้ภาษาอังกฤษ


ผู้จัดการส่วนนโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง

๑. ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ / การเงิน / บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ประสบการณ์ทำงานด้านนโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง ไม่ตํ่ากว่า ๑๐ ปี
๓. ประสบการณ์ด้านบริหารไม่ตากว่า ๕ ปี
๔. ทักษะในด้านการจัดทำแผนองค์กร
๕. ทักษะด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
๖. ทักษะการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
๗. ทักษะความเจ้าใจในงบการเงินและบัญชี
๘. ความรู้ด้านกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙. ทักษะด้านการบริหารโครงการ
๑๐. ทักษะในการทำ Financial Modeling
๑๑. ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
๑๒. ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
๑๓. ความคิดเชิงกลยุทธ์
๑๔. ความคิดเชิงวิเคราะห์
๑๕. การวางแผนงานและการจัดการ
๑๖. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ


เจ้าหน้าที่งบประมาณ

๑. ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวช้อง
๒. ประสบการณไนงานที่เกี่ยวช้อง ๑ ปี
๓. ทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel, Microsoft Word
๔. ทักษะการใช้ ERP – SAP
๔. มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการติดต่อประสานงาน
๖. มีความคิดเชิงวิเคราะห์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้จัดการแผนกความปลอดภัย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๑. การตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย
๒. การบริหารจัดการ และการควบคุมความเสี่ยง
๓. การฟิกอบรมด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงาน ผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง และผู้ที่เกี่ยวของ
๔. การซ้อมแผนอุกเฉินร่วมกับหน่วยงานภายนอก
๕. การรายงานเหตุการณ์ผิดปกติ และการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์
๖. การส่งเสริมการสื่อสาร และการตระหนักเรื่องความปลอดภัย
๗, การตรวจสอบด้านความปลอดภัย และการตรวจติดตามด้านความปลอดภัย
๘. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
๙. การตรวจติดตามการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๑๐. Safety and Quality System – ควบคุม ดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วย ความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๑๑. Risk Management ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
๑เอ. Line Manager – ควบคุม ดูแลบุคลากร ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน ติดตามความคืบหน้า และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใด้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ กำหนด ตลอดจนและสนับสนนให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนาตนเองและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


ผู้จัดการส่วนนโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง

๑. ควบคุมดูแลการจัดทำแผนยุทธศาสตร์องค์กรและทิศทางการดำเนินงานพร้อมทั้ง การถ่ายทอดแผนขององค์กรให้หน่วยงานต่างๆได้รับทราบ เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินงานให้สัมฤทธิผลตาม วิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal)
๒. ควบคุมดูแลการจัดทำแผนงาน และติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามแผน รวมทั้งรวบรวมตัวขี้วัดขององค์กร เพื่อนำมาสู่การปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร
๓. บริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่เป็นโครงการใหม่ โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบต่างๆ ตาม แผนยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์ขององค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ควบคุมดูแล วิเคราะห์แผนงาน โครงการต่างๆ รวมทั้งติดตามประเมินผลการตำเนินงาน ให้เป็นไปตามแผน
๕. ควบคุมดูแล วิเคราะห์งบประมาณต่างๆ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นไป ตามแผนงบประมาณ
๖. ประสานงานข่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแกัใขปัญหาที่ขัดข้อง
๗. ควบคุมดูแลนำแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ดีตามแนวทาง และหลักมาตรฐานสากล
๘. ควบคุมดูแลการวิเคราะห์ Business Model และ Financial Modeling ในแต่ละรูปแบบที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปพิจารณาในการตัดสินใจ
๙. ติดตามตรวจสอบการติดต่อกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้งานสำเร็จได้ทันตามกำหนด
๑๐. ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จได้ทันตามกำหนด
๑๑. Safety and Quality System – ควบคุม ดูแลการปฏิบัติของหน่วยงานให้เป็นไปด้วย ความปลอดภัยและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๑๒. Risk Management ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามแผน/ กิจกรรมด้านการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานในความรับผิดชอบให้สอดคลองกับนโยบาย มาตรฐาน และข้อกำหนดขององค์กร
๑๓. Line Manager – ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน ติดตาม ความคืบหน้าและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมาย ที่กำหนด ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง
๑๔. วางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งจัดทำงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
๑๕. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่งบประมาณ

๑. รวบรวม และจัดเตรียมทำรายงานแผนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ
๒. จัดทำรายงานเปรียบเทียบและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
๓. ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงานเพื่อให์การเบิกจ่ายเป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ
๔. บันทึกรายงานงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ การเพิ่ม/ลด/โอน งบประมาณลงในระบบ SAP
๔. ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือพร้อมจัดทำใบขอตรวจสอบงบประมาณให้กับหน่วยงาน ผู้ตองทารใช้งบประมาณ

วิธีการสมัครงานพนักงาน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments