สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 เม.ย. -24 เม.ย. 2562


ฝากประชาสัมพันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ลิงค์: https://ehenx.com/2564/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสนับสนุนการลงทุน
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 เม.ย. – 24 เม.ย. 2562
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เปิดรับสมัครสอบ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน
พนักงานสนับสนุนการลงทุน
หน่วยที่ 1

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

หน่วยที่ 2

อัตราเงินเดือน :18,000 บาท
ประเภท :บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปริญญาตรี

หน่วยที่ 3

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :2 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.

หน่วยที่ 4

อัตราเงินเดือน :13,800 บาท
ประเภท :บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง :1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา :ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานสนับสนุนการลงทุน
หน่วยที่ 1
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมเครื่องกล
 2. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 6. มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
หน่วยที่ 2
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์
  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 4. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 6. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 7. มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
หน่วยที่ 3
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการเลขานุการ
  • สาขาวิชาการตลาด
  • สาขาวิชาการบัญชี
 2. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 3. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 5. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 6. มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 7. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
หน่วยที่ 4
 1. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง โดยได้รับวุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
  • สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์
  • สาขาวิชาพาณิชยการ
  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาการเลขานุการ
  • สาขาวิชาธุรกิจบริการ
  • สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • สาขาวิชาการโรงแรม
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 3. มีมนุษยสัมพันธ์และใจรักในการให้บริการ
 4. มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและสามารถทำงานเป็นทีมได้
 5. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 6. มีระเบียบวินัยและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบราชการได้
 7. มีความกระตือรือร้น และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 8. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

พนักงานสนับสนุนการลงทุน
หน่วยที่ 1

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานจัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์ และระบบสาธาณูปโภคของสำนักงาน
2. งานควบคุมดูแลการซ่อมแซม/บำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค
3. งานบันทึก ตรวจสอบ ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า ประปา อุปกรณ์สาธารณูปโภคและงานระบบดับเพลิงภายในอาคาร
4. งานประสานและอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทั้งภายในและภายนอก
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยที่ 2

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์โครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
2. งานช่วยสนับสนุนการให้สิทธิและประโยชน์ตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
3. งานช่วยสนับสนุนการตรวจสอบโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
4. งานรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยที่ 3

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานสารบรรณ
2. งานจัดการประชุม
3. งานพิมพ์เอกสาร, บันทึกข้อมูล และจัดเก็บเอกสาร
4. งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักงาน
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยที่ 4

ปฏิบัติงานด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้าน ดังนี้
1. งานต้อนรับและให้คำแนะนำต่างๆ กับผู้มาติดต่อทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
2. งานจัดทำข้อมูลและสถิติผู้มาติดต่อ
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. – 24 เม.ย. 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments