ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 ส.ค. 2564

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-22 ส.ค. 2564

ฝากประชาสัมพันธ์

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/15225/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบและสำนักสินเชื่อผู้ประกอบการ ประจำปีบัญชี 2564

ด้วยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคารปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ จำนวน 1 อัตรา และสำนักสินเชื่อผู้ประกอบการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ

2.1.1    อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
2.1.2    สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการตรวจสอบภายใน สถิติสารสนเทศ สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง (ภายใน วันที่ปิดรับสมัคร)
2.1.3    มีประสบการณ์ด้านการจัดเตรียมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ไม่น้อยกว่า 5 ปี และหากมีประสบการณ์การตรวจสอบภายในธุรกิจธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.1.4    มีความสามารถในการใช้โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น Bl Tools (Business Intelligence), Python, R, IDEA, Power Bl, SQL และ Tableau เป็นด้น
2.1.5    หากมีประกาศนียบัตรด้าน Data Analytics เช่น Microsoft Professional Program in Data Science, Microsoft MCSE: Data Management and Analytics หรือวุฒิบัตรอืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.1.6    มีความสามารถในการบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้
มีทัศนคติที่ดี เอาใจใส่ มุ่งผลสัมฤทธของงาน สามารถประสานงานกับส่วนงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกธนาคาร
2.1.7    มีความสามารถทำงานในรูปแบบโครงการ การทำงานเป็นทีม กล้าแสดงความคิดเห็น และมีทักษะการให้คำปรึกษา และเสนอแนะแนวทางแกิไขปัญหาอย่างเป็นระบบ
2.1.8    สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานปฏิบัติงานประจำฝ่ายตรวจสอบ

วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) การดำเนินงานตามธุรกิจหลักและโครงการต่าง ๆ ของธนาคาร วิเคราะห์ข้อมูลผิดปกติ และกำหนดเงื่อนไขในการประมวลผลข้อมูล การสนับสนุนข้อมูลตามความ ต้องการ (Requirement) ของส่วนงาน วิเคราะห์ข้อมูลการทุจริต และถอดบทเรียนเพื่อสร้างเงื่อนไขในการคัดข้อมูล ผิดปกติ การจัดทำข้อมูลและแนวทางการตรวจสอบเฉพาะเรื่องเพื่อการตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบ เฉพาะเรื่อง การจัดการฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบงาน จัดการฐานข้อมูล งานระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหาร (Profile) การสอบทานการแก่ไขตามข้อสังเกตของ ธนาคารแพ่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) คณะกรรมการตรวจสอบ ธ.ก.ส. (AC) ฝ่ายตรวจสอบ (ฝตส.) งานจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ งานสนับสนุนในภารกิจที่รับผิดชอบ แก่ส่วนงานต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงาน ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 ส.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | เว็บรับสมัคร |

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments